Watermolen
Verbouwing rij­wo­ning

038 F 02
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2015, opgeleverd
 • Locatie
  Heule (Kortrijk)
 • Fotograaf
  Dieter Van Caneghem
038 I

De woning is gele­gen in een ver­bin­dingstraat tus­sen de wijk Heule Watermolen en de gemeen­te Kuurne. Er is een aan­een­ge­slo­ten bebou­wing met voor­tui­nen. De voor­tui­nen zijn veel­al inge­no­men door oprit­ten. Aan de over­zij­de van de straat is er nog een stuk land­bouw­grond. Aan de ach­ter­zij­de geven de per­ce­len uit op de Heulebeek.

De woning dateert uit de jaren 50 en werd al meer­maals ver­bouwd. De struc­tuur van de woning was van lage kwa­li­teit. Bij de ver­bou­win­gen was deze struc­tuur ook aan­ge­tast. Het is een opga­ve geweest om de struc­tu­re­le prin­ci­pes te ach­ter­ha­len en met het ont­werp daar­op in te spelen.

Het ont­werp zet nadruk­ke­lijk in op een con­tact met de voor­tuin en de straat. Door in te zet­ten op de voor­tuin hopen we een voor­beeld te kun­nen stel­len voor de ver­bou­win­gen die in de toe­komst in deze straat moe­ten volgen. 

Door een­vou­di­ge ingre­pen is gezocht naar een func­ti­o­neel plan en samen­hang bin­nen de woning. Er is gezocht naar ruim­te­lij­ke kwaliteit.

De bouw­heer stond voor een groot stuk zelf in voor de afwer­king. De kwa­li­teit van het ont­werp hangt niet af van de kwa­li­teit van de afwer­king maar van de intrin­sie­ke kwa­li­teit van de ruimtes.