Sint-Jozef
Nevenbestemming paro­chie­kerk — rea­li­sa­tie ontmoetingscentrum

K02 F 01
 • Opdrachtgever
  Kerkfabriek Sint-Jozef Sledderlo
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief-studiobont ism BuroB
 • Fase
  2021-..., aanbesteding
 • Bouwbudget
  650.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Sledderlo (Genk)
142 I

De St-Jozefskerk krijgt naast de litur­gi­sche func­tie de neven­be­stem­ming socio-cul­tu­re­le ruim­te. Er is geop­teerd voor een abso­lu­te schei­ding tus­sen de litur­gi­sche ruim­te en socio-cul­tu­re­le ruim­te. De schei­ding gebeurt ter hoog­te van de twee­de tra­vee van het schip en door mid­del van een ont­dub­bel­de wand. 

In de litur­gi­sche ruim­te wordt inge­zet op een ster­ke archi­tec­to­ni­sche vorm, nl. het Griekse kruis. Dit kruis wordt gecre­ëerd door de vorm van de ont­dub­bel­de wand, een kopie van de bestaan­de ron­ding van het koor. Er wordt een nieuw licht hel­lend pla­fond voor­zien ter onder­steu­ning van de ruim­te­lij­ke erva­ring die ont­staat met de kruis­vorm. Met de kruis­vorm ont­staat de moge­lijk­heid om in te zet­ten op een ellips­vor­mi­ge vie­rings­ruim­te waar­bij de Tafel van het Woord en Tafel van het Brood geplaatst wor­den ter hoog­te van de brand­pun­ten van de ellips. Centraal is er een nieuw boven­licht, ter onder­steu­ning van het lege mid­den’. De sacris­tie­ruim­te blijft bewaard als sacris­tie en als parochiesecretariaat.

De socio-cul­tu­re­le ruim­te bestaat uit de res­te­ren­de twee tra­vee­ën van het schip en de zij­beuk. De poly­va­len­te ruim­te is bereik­baar via de bestaan­de voor­deur van de kerk, waar een nieuw sas wordt gemaakt. Links en rechts van de por­taal­ruim­te wor­den res­pec­tie­ve­lijk het sani­tair en een keuken/​bar geor­ga­ni­seerd. In de ont­dub­bel­de wand zijn vas­te kas­ten en deur naar de ber­ging voor­zien. Daar boven is er een roos­ven­ster dat een knip­oog is naar het roos­ven­ster in de voor­ge­vel van de kerk. Het roos­ven­ster zorgt voor een visu­e­le, ruim­te­lij­ke con­nec­tie in de leng­te­rich­ting van de kerk. 

De gevel van de zij­beuk wordt open gemaakt. Dit resul­teert in een gro­te binnen/​buitenrelatie tus­sen socio-cul­tu­re­le ruim­te en een nieuw zui­de­lijk ter­ras onder de aan­we­zi­ge boom­krui­nen. Tegelijk ont­staat er een nieu­we toe­gang tot de litur­gi­sche ruim­te. Het nieu­we ter­ras bestaat uit een aan­tal delen en wordt inge­scho­ven in het hel­len­de ter­rein. Tussen de ver­schil­len­de delen wor­den hel­lin­gen geïn­te­greerd zodat het ter­ras en de litur­gi­sche ruim­te vlot toe­gan­ke­lijk zijn voor iedereen.