Doornstraat
ver­bou­wing bun­ga­low uit de jaren 60

136 F 04
 • Opdrachtgever
  privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Stabex (stabiliteit)
 • Fase
  2021-..., uitvoering
 • Locatie
  Brugge
136 I

De opdracht was een alleen­staan­de bun­ga­low van de jaren 1960 ener­ge­tisch te reno­ve­ren en uit te brei­den met een dakverdieping. 

Uit het bestaan­de plan werd een nieuw grond­plan ont­leed dat geor­ga­ni­seerd is rond twee leef­ruim­tes. Deze twee leef­ruim­tes wor­den ont­slo­ten via de inkom. Ze wor­den van elkaar geschei­den door een cen­traal volu­me waar­in de ber­ging, toi­let en bad­ka­mer onder­ge­bracht werden.

De leef­ruim­te aan de rech­ter­zij­de van de inkom ver­bindt alle nacht­func­ties met elkaar: de drie kin­der­ka­mers, de bad­ka­mer en trap naar de ouder­slaap­ka­mer. Deze leef­ruim­te is naast de scha­kel tus­sen de nacht­func­ties ook een bureel, strijk­ruim­te, speel­ka­mer, lees­hoek, …
De leef­ruim­te aan de lin­ker­zij­de van de inkom sluit aan op de zuid gerich­te tuin. Deze ruim­te her­bergt de zit- en eet­ruim­te van de woning en is ook gel­inkt aan de keuken.

De woning werd voor­zien van een vol­le­dig nieu­we dak­struc­tuur en een twee­de ver­die­ping. De nieu­we hou­ten bal­ken, sta­len lig­gers en kolom­men wer­den in het zicht gela­ten. Deze bepa­len in belang­rij­ke mate het inte­ri­eur van de woning.

De bestaan­de bui­ten­mu­ren wer­den geïn­cor­po­reerd in een nieu­we bui­ten­schil. Er werd een nieu­we geï­so­leer­de houtske­let­bouw­wand gebouwd die de dra­ger vormt van de nieu­we gevel­ma­te­ri­a­len. In de gevel wer­den de plint en de dak­rand zeer gepro­non­ceerd uit­ge­voerd.
De plint krijgt de hoog­te van de ramen die tot op zit­hoog­te wer­den uit­ge­voerd en de dak­rand krijgt een hoog­te die refe­reert naar de hoog­te van lui­fels. Tussen de plint en de dak­rand werd geop­teerd voor een don­ker­groen geo­lie­de ver­ti­ca­le beplanking.

De woning is ver­der uit­ge­rust met een geo­ther­mi­sche warm­te­pomp, vloer­ver­war­ming, ven­ti­la­tie­sys­teem D en PV-installatie.