Pepervallei – site I
Nieuwe woon­wijk met nieu­we woontypologieën

103 B SITE I 02
 • Opdrachtgever
  Leiedal & Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  BM Engineering (stabiliteit en technieken)
 • Ontwikkelaar PPS
  thv Pepervallei (Think Urban + Belemeco)
 • Fase
  2017-..., aanvraag omgevingsvergunning
 • Locatie
  Peperstraat, Heule (Kortrijk)
 • Visualisatie 3D
  Polygon
103 site I I

Het ont­werp situ­eert zich in een voor­af­gaand door Leiedal ont­wik­keld mas­ter­plan voor de site Peperstraat te Heule.

Met het pro­ject­voor­stel is getracht bij te dra­gen aan het aan­ma­ken van een con­text. De ambi­tie is het pro­ject Pepervallei te ver­an­ke­ren en spe­ci­fiek te maken. Het doel is een ster­ke iden­ti­teit te creëren zon­der daar­voor enor­me kunst­gre­pen of bui­ten­spo­ri­ge inves­te­rin­gen te moe­ten doen. Eerder dan te zeer de nadruk te leg­gen op de iden­ti­teit van elke nieu­we woon­ge­le­gen­heid afzon­der­lijk wil het pro­ject het bij­zon­de­re van de woon­plek aan­ster­ken en vol­doen­de aan­dacht beste­den aan het col­lec­tie­ve. Er wordt een woon­om­ge­ving beoogd waar een zeke­re ste­de­lij­ke’ cul­tuur kan ont­staan. Een omge­ving die niet vrij­blij­vend is en die eni­ge weer­bar­stig­heid in zich heeft. 

Urbain archi­tec­ten­col­lec­tief stond in voor het ont­werp van de wonin­gen zone E en I. 

De wonin­gen zone E zijn ener­zijds gele­gen aan het park en ander­zijds heb­ben zij een tuin­zo­ne met een opti­ma­le oriëntatie. De plan­op­bouw speelt daar maxi­maal op in. Er is geop­teerd voor split­le­vel­wo­nin­gen met een zit­ruim­te georiënteerd op het park en een eet­ruim­te op de tuin. Door de split­le­vels wordt het bruik­ba­re bouw­vo­lu­me (hoofd­ge­bouw) maxi­maal benut. Enkel het gaba­riet van het hoofd­vo­lu­me werd benut, niet deze van de uit­bouw. Deze keu­zes heb­ben bij­ge­dra­gen tot de com­pact­heid van deze wonin­gen en het maxi­ma­li­se­ren van de bui­ten­ruim­te. Voor de zones B, C en E is gestreefd naar een­vou­di­ge bouw­vo­lu­mes en is niet gezocht naar vari­a­tie per woon­een­heid. Doel is een even­wicht te berei­ken met de zones A, F en D die veel vari­a­tie ver­to­nen. Aan de straat­zij­de mani­fes­teert het blok E zich als een ste­de­lijk blok. Aan de tuin­zij­de zijn er ver­sprin­gin­gen in het bouw­vo­lu­me door vari­a­tie van het type (3 slaap­ka­mers ipv 4). Fietsenbergingen zijn bewust in de wonin­gen geïn­te­greerd, gelijk­vloers of hal­f­on­der­gronds, aan de straat­zij­de. De plan­op­bouw laat vari­a­tie toe in de plan­in­vul­ling op het gelijk­vloers: fiet­sen­ber­ging, kan­toor­ruim­te. Samen met de plan­op­bouw draagt dit bij tot een ster­ke straatbeleving.Het plan­con­cept laat toe de tuin­zo­ne bij de wonin­gen gedeel­te­lijk col­lec­tief te hou­den. Door de aan­we­zi­ge tuin­mu­ren ter hoog­te van de car­ports en een lage haag ach­ter­aan ont­staat een hor­tus con­clu­sus. Door de inpan­di­ge fiet­sen­ber­gin­gen kan de hor­tus gevrij­waard wor­den van een groot­scha­li­ge con­struc­tie. Er kan een open­heid bewaard wor­den naar de groe­ne zone ach­ter de lint­be­bou­wing van de Peperstraat waar­in een aan­tal mooie bomen voorkomen. 

De site voor de wonin­gen I bevindt zich op het ein­de van de Peperstraat waar het woon­lint is opge­hou­den en er open­heid is naar de Pepervallei. Nog wat ver­der is wat die­per op het ter­rein nog een hoe­ve aan­we­zig. Aan de over­zij­de bevin­den zich soci­a­le wonin­gen die bereik­baar zijn van­af Winterland en waar­van de ach­ter­tui­nen palen aan de Peperstraat. De site heeft een belang­rij­ke diep­te. Het zui­den bevindt zich aan de voor­zij­de. Er is gezocht naar een inrich­tings­plan waar­bij wonin­gen met een inte­res­san­te plan­op­bouw en een gun­sti­ge oriëntatie kun­nen aan­ge­bo­den wor­den waar­bij de trans­pa­ran­tie op het land­schap, de Pepervallei, kan bewaard wor­den. Dit heeft gere­sul­teerd in een plan waar­bij een 6‑tal bouw­vo­lu­mes zijn inge­pland in een open geheel. De bouw­vo­lu­mes bestaan in fei­te tel­kens uit twee com­pac­te half­open bebou­win­gen met pri­va­te tuin. Tussen de bouw­vo­lu­mes is er een col­lec­tie­ve tuin of park. De zone voor auto’s is beperkt tot een cen­tra­le zone waar gegroe­peerd par­keer­plaat­sen zijn voorzien.