Huib
Verbouwing rij­wo­ning van archi­tect Huib Hoste

027 F 06
 • Opdrachtgever
  privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
  Eva Vandoorne
 • Fase
  2011, opgeleverd
 • Locatie
  Brugge
 • Fotograaf
  Filip Dujardin
  Stefanie Faveere
027 I

Een Brugs archi­tec­ten­kop­pel kocht een huis in Sint-Michiels ont­wor­pen door de moder­nis­ti­sche archi­tect Huib Hoste (18811957). De woning werd gebouwd in 1923 en is een van zijn eer­ste moder­nis­ti­sche pro­jec­ten. Ze staat op de lijst van bouw­kun­dig erf­goed. De basis­school een paar hui­zen ver­der­op is trou­wens ook door Hoste ontworpen. 

Hoste teken­de de woning in opdracht van een schrijn­wer­ker. In de half ver­diep­te kel­der had die zijn ate­lier en ber­gin­gen, die ach­ter­aan door­lie­pen tot in de tuin. Wonen deed het gezin op de bel-eta­ge erbo­ven. De vori­ge eige­naar gebruik­te die voor­ma­li­ge ate­lier­ruim­te amper, wat begrij­pe­lijk is, omdat ze vol­le­dig afge­slo­ten was van de rest van het huis. Dat was ook wat poten­ti­ë­le kopers afschrik­te, naast de erg slech­te staat van het huis. 

Het archi­tec­ten­kop­pel zag met­een het poten­ti­eel: Als we de vroe­ge­re ate­lier­ruim­te kon­den open maken en ver­bin­den met de woon­func­ties op de ver­die­ping, dan zou dat een seri­eu­ze meer­waar­de opleveren.’ 

De oplos­sing lag in één een­vou­di­ge ingreep. Ontwerpmatig ten­min­ste, want in de prak­tijk bleek toch nog­al wat puz­zel­werk nodig, voor­al om op de gelijk­vloer­se ver­die­ping ook nog de link te leg­gen met de tuin en die toe­gan­ke­lijk te maken. Concreet werd een deel van de vloer­plaat tus­sen het leef­ni­veau op het eer­ste en het ate­lier in de kel­der uit­ge­bro­ken, waar­door de belang­rij­ke link ont­stond tus­sen de bei­de niveaus. De leef­ruim­te werd in één klap ver­dub­beld in opper­vlak­te: zit­hoek en bureau in de half ver­diep­te kel­der, keu­ken en eet­ruim­te op de eer­ste ver­die­ping. De ingreep brengt licht tot diep in de woning en zorgt voor een gro­te ruimtelijkheid.

Kenmerkend aan de woning is dat alle kamers gescha­keld zijn rond een bij­zon­der vorm­ge­ge­ven trap­hal. Die scha­ke­ling gebeurt per half niveau of split lever. Die inter­ne opbouw is ook goed lees­baar in de voor­ge­vel. De ingreep is een voort­zet­ting van het ruim­te­lij­ke sys­teem dat in dit huis aan­we­zig is. Op die manier werd de ver­bou­wing zoveel moge­lijk in de geest van de ori­gi­ne­le archi­tect uitgevoerd.