Heuvelheem
Herbestemming van een heren­huis tot inclu­sief woon­pro­ject voor men­sen met een beperking

107 B 06
 • Opdrachtgever
  Heuvelheem vzw
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  AVM (technieken)
 • Fase
  2022, opgeleverd
 • Bouwbudget
  1.050.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Oudenaarde
107 I

Heuvelheem nam de beslis­sing om ook in de ste­de­lij­ke con­text aan­we­zig te zijn. Ze kocht een oude heren­wo­ning aan gele­gen in een ste­de­lijk bouw­blok aan één van de invals­we­gen naar het cen­trum van Oudenaarde, de Beverestraat. Bij de heren­wo­ning hoort een gro­te tuin die ook paalt aan de rij­wo­ning die uit­geeft op een zij­straat en waar­van Heuvelheem ook eige­naar is.

De bestaan­de heren­wo­ning wordt aan­ge­vuld met een aan­bouw die aan­sluit op de gro­te tuin. In de heren­wo­ning en de aan­bouw zul­len twee leef­groe­pen hui­zen. Door een scha­ke­ling van woon­ka­mers, gemeen­schap­pe­lij­ke leef­ruim­tes en patio’s ont­staat een aan­ge­na­me woon­om­ge­ving met zowel aan­dacht voor het indi­vi­du als het collectief. 

De zes gelijk­vloer­se woonen­ti­tei­ten bevin­den zich in de aan­bouw en zijn bedoeld voor min­der mobie­le bewo­ners. In de heren­wo­ning zijn er zeven enti­tei­ten. Op het gelijk­vloers van de heren­wo­ning is er ruim­te die door de mede­wer­kers van Heuvelheem kan wor­den gebruikt.