Schoonmeers
ver­bou­wing rij­wo­ning in art deco-stijl

 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2021, opgeleverd
 • Locatie
  Gent
123 I

De opdracht betrof de uit­brei­ding van een jaren 1930 woning in de Schoonmeersstraat te Gent. De woning werd ooit gebouwd als een drie­ge­vel­wo­ning, met onder­meer een erker op de zij­ge­vel. Ongeveer een eeuw gele­den was de pas­sa­ge langs de zij­ge­vel de door­gang naar de ach­ter­lig­gen­de meer­sen. Vandaag is de Schoonmeersstraat qua­si dicht gebouwd. Bij deze woning is een ope­ning gela­ten van ruim twee meter. Deze ruim­te werd gebruikt voor een uit­brei­ding aan de woning. 

Er werd een nieuw bouw­vo­lu­me voor­zien tus­sen de zij­ge­vel en de wacht­ge­vel van de buur. De archi­tec­tuur van de ori­gi­ne­le woning, met art-déco allu­re, wordt in ere bewaard. De voor­ge­vel van het nieu­we bouw­vo­lu­me springt terug ten opzich­te van voor­ge­vel van het ori­gi­ne­le drie­ge­vel­wo­ning. De vloer­pas van het gelijk­vloers van de woning wordt behou­den op de hal­ve ver­die­ping boven het trot­toir. De pas­sen van het nieuw­bouw­vo­lu­me (gelijk­vloers en ver­die­ping) zijn stra­te­gisch bepaald zodat het volu­me kon inge­past wor­den reke­ning hou­den­de met het gaba­riet van het bestaan­de gebouw én zodat er een onder­door­gang moge­lijk bleef van­af de straat naar de tuin. 

In het ori­gi­ne­le grond­plan zijn een aan­tal kamers gescha­keld rond­om een cen­tra­le (trap)-hal. Met de uit­brei­ding is daar ver­der op inge­zet. De reno­va­tie van de bestaan­de woning werd in dit pro­ject ook al aan­ge­vat maar zal in de toe­komst nog ver­der wor­den afge­werkt. Eén van de belang­rij­ke ingre­pen is het iso­le­ren van de vloer van het gelijk­vloers. Deze vloer is gele­gen boven de kel­der met beperk­te hoog­te. Er werd geop­teerd om de vloer met een vol­le­di­ge trap­tre­de ter ver­ho­gen. In dat vloer­pak­ket werd iso­la­tie en vloer­ver­war­ming geïn­te­greerd. Op het gelijk­vloers zijn er uit­ein­de­lijk beperk­te niveau­ver­schil­len (tel­kens bemaat op hoog­te van een tre­de) die de ruim­te­lij­ke wer­king van gescha­kel­de kamers rond een cen­tra­le hal versterken.