Sint-Amandswijk
Bouw van 17 soci­a­le huurwoningen

115 F 02
 • Opdrachtgever
  shm De Volkshaard
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Sileghem & Partners (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2020-..., voorontwerp
 • Bouwbudget
  2.750.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Gavere
115 I

De site is gele­gen in het RUP St Rochus – St Amandswijk die erg spe­ci­fie­ke voor­waar­den oplegt voor het pro­ject­ge­bied. Dat pro­ject­ge­bied omvat drie zones: zone voor geslo­ten bebou­wing, zone voor geslo­ten en half­open bebou­wing, zone voor half open en open bebouwing. 

In de zone voor geslo­ten bebou­wing sluit het per­ceel aan op een bestaan­de woning. De woning wordt voor­zien als half­open bebou­wing die aan de lin­ker­zij­de aan­sluit op het pro­fiel van de bestaan­de woning. In de zone voor half­open en open bebou­wing werd de pro­ject­zo­ne inge­deeld in 6 bij­na iden­tie­ke loten. De wonin­gen wor­den voor­zien als half­open bebou­wing, gescha­keld twee per twee. In de zone voor geslo­ten en half­open bebou­wing wor­den 10 loten voor­zien. De loten wor­den gescha­keld in een ensem­ble van 6 wonin­gen en een ensem­ble van 4 woningen. 

Tussen de twee ensem­bles rij­wo­nin­gen laten we ruim­te voor een publie­ke groen­zo­ne die de straat ver­bindt met de ach­ter­lig­gen­de semi-publie­ke ruim­te waar de per­ce­len ook aan de ach­ter­zij­de wor­den ont­slo­ten en waar auto’s geclus­terd gepar­keerd kun­nen wor­den. Ter hoog­te van de uiter­ste hoe­ken is er even­eens een gelijk­aar­di­ge publie­ke groen­zo­ne. En voor de twee ensem­bles is er een voortuinstrook. 

Met het ont­werp wordt maxi­maal inge­speeld op het groe­ne karak­ter van de wijk en de betref­fen­de ori­ën­ta­ties. De publie­ke groen­zo­nes zor­gen voor een inte­res­san­te beeld­kwa­li­teit en een vorm van col­lec­ti­vi­teit bin­nen de ver­ka­ve­ling van deze St Amandswijk. De wonin­gen zijn ont­wor­pen als door­zon­wo­nin­gen’ wat voor een inte­res­san­te dag­licht­toe­tre­ding zorgt maar ook voor rela­tie met de straat en de publie­ke ruimte.