Aangenaam verblijf
Masterplan wonen tussenin

078 B 34
 • Opdrachtgever
  Stad Aalst
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2017, Open Oproep, 2e laureaat
 • Locatie
  Erembodegem

De titel van ons voor­stel, Aangenaam Verblijf — Wonen Tussenin’, ver­woordt de ambi­tie van het mas­ter­plan dat wij beo­gen. Het is een ambi­tie om in te zet­ten op het land­schap in een sterk (schijn­baar vol­le­dig) ver­ste­de­lijk­te (bebouw­de) omge­ving die zich in een tussen’-ruimte bevindt, een ruim­te zon­der land­schap in de zin van open en groe­ne omgeving. 

Met de gede­tail­leer­de teke­ning van Erembodegem heb­ben we getracht Aangenaam Verblijf — Wonen Tussenin’ te ver­beel­den. De teke­ning is geens­zins een na te stre­ven toe­komst­beeld maar een mid­del om de agen­da voor Aangenaam Verblijf — Wonen Tussenin’ te ont­le­den, een verkenning.

de straat (‘land­schap zon­der landschap’)

De ver­ste­de­lij­king heeft zich vol­trok­ken langs de T‑vormige as Keppestraat — Erembodegem dorp — Hoge Weg/​Jagershoek en Leuvestraat. 

We zien de as als een refe­ren­tie­punt: de straat als publie­ke ruim­te. De as moet een belang­rijk tegen­ge­wicht vor­men tov de ver­schil­len­de aan­we­zi­ge lijn­in­fra­struc­tu­ren (de spoor­lijn Aalst-Denderleeuw, de auto­snel­weg E40 Gent-Brussel, de Dender, de Brusselbaan, de Geraardsbergsesteenweg en de Ninoofsesteenweg) die bar­ri­è­res vor­men in het ruim­te­lijk weefsel. 

mobili-’tijd’

We stel­len ons de vraag wat een fun­da­men­te­le tran­si­tie kan teweeg bren­gen? Daarbij wordt niet enkel een puur ver­keers­tech­ni­sche maat­re­gel afge­wo­gen, maar een maat­re­gel die deel is van een geïn­te­greerd ver­haal, waar ook de moge­lij­ke ruim­te­lijk trans­for­ma­tie deel van uitmaakt. 

De twee­de vraag die we ons stel­len is of het gevoel van iso­le­ment niet kan inge­zet wor­den als een posi­tief gege­ven? En of dat iso­le­ment niet op bepaal­de manier net kan wor­den versterkt?

wonen tus­sen­in

Wonen tus­sen­in ver­wijst natuur­lijk naar de dicho­to­mie stad/​platteland maar doelt in fei­te op het wonen dat zich kan afspe­len tus­sen de (infra-) struc­tu­ren die we in Erembodegem aantreffen: 

Tussen Aalst en het te ver­beel­den plat­te­land, tus­sen de Dender en het spoor, tus­sen Brusselbaan en Ninoofsesteenweg, tus­sen site Schotte en site Gates, tus­sen stads­park en indu­strie­park, tus­sen Gent en Brussel…

In onze ver­ken­ning zijn we op zoek gegaan naar de (stads)landschappelijke kwa­li­tei­ten van de bestaan­de woon­ont­wik­ke­lin­gen en heb­ben we geke­ken hoe we daar­mee kun­nen omgaan en hoe we het geheel kun­nen ver­ster­ken. Hoe we kun­nen inten­si­fi­ë­ren en acti­ve­ren. We heb­ben oog voor het par­ti­cu­lie­re van het wonen en gaan op zoek naar het col­lec­tie­ve. We ver­ken­nen de moge­lijk­he­den tot open­heid. Of we trach­ten te zien hoe pori­ën in het stads­weef­sel wer­ken en kun­nen inge­zet wor­den in func­tie van een open en col­lec­tief stadslandschap. 

de Dendervallei

Erembodegem is in de eer­ste plaats een ver­ste­de­lij­king dwars op de Dender. De lig­ging aan de Dender kan men zoals al aan­ge­ge­ven her­ken­nen aan het land­schap­pe­lij­ke van diver­se stra­ten. Door de ver­ste­de­lij­king is dat van­daag wei­nig voel­baar. Zaak is die land­schap­pe­lijk­heid opnieuw te erken­nen en in de verf te zetten.

Ook de Dender zelf is in het hui­di­ge stads­land­schap wei­nig tot niet aan­we­zig. Er zijn geen gro­te ges­tes nodig om Dendervallei meer uit te bui­ten. De moge­lijk­he­den lig­gen voor het grijpen.

de spoor­lijn en het station

In de ver­ken­ning zet­ten we in op de klei­ne kor­rel, op land­schap­pe­lijk­heid en per­me­a­bi­li­teit. De poro­si­teit die nog getuigt van de lit­te­kens ver­oor­zaakt door de aan­leg van de spoor­weg, geeft aan­lei­din­gen om het woon­land­schap te activeren. 

de Kapellekensbaan

In het boek van Louis Paul Boon steekt Odineke de ijze­ren weg’ boven­gronds over ter hoog­te van de Termurenlaan aan de ene zij­de en de Kapellekensbaan aan de ande­re zij­de. Ze steelt er het geld uit het offer­blok van de kapel Ter Muren. Een nieu­we onder­door­gang onder de ijze­ren weg’ ver­bindt in ons ver­ken­nend onder­zoek de Kapellekensbaan en de Ter Murenlaan, samen met een beperk­te aan­leg rond de kapel. Site Schotte, kapel Ter Muren, de Kapellekensbaan, de Ter Murenlaan, het plein voor de kerk krij­gen opnieuw samenhang.

Mobili-tijd


Dendervallei


Spoorlijn en station


Kapellekensbaan