Schoubroek
Verbouwing en uit­brei­ding kavelwoning

048 F 04
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Behecon (stabiliteit)
 • Fase
  2018, opgeleverd
 • Locatie
  Mariakerke (Gent)
 • Fotograaf
  Johnny Umans
048 I

De jaren 70 bun­ga­low bevindt zich in een typisch vlaam­se ver­ka­ve­ling, omge­ven door het groen.

De vraag van de opdracht­ge­ver was vrij een­vou­dig, name­lijk een uit­brei­ding van de dak­ver­die­ping met twee extra kin­der­slaap­ka­mers. Vrij snel in het ont­werp­pro­ces werd beslist om de dak­ver­die­ping te beschou­wen als een vol­le­dig nieu­we ver­die­ping met een nieu­we struc­tuur en een nieuw plan. Enkel de posi­tie van de trap bleef behou­den. Door het dak op te klap­pen maak­ten we net vol­doen­de ruim­te voor de uit­brei­ding. De uit­brei­ding werd opge­trok­ken in een lich­te hout­con­struc­tie, aan de bui­ten­zij­de afge­werkt met met­sel­werk en pan­nen­dak met scher­pe afge­lijn­de dakranden.

De woning grenst langs de ach­ter­zij­de aan het Parkkaffee-bos in Mariakerke.

Op de eer­ste ver­die­ping kijk je in de krui­nen van de bomen in het park. Deze kwa­li­teit maken we voel­baar in het ont­werp. Het plan op de ver­die­ping bestaat uit een roy­a­le cen­tra­le ruim­te die toe­gang geeft tot de ver­schil­len­de kamers en bad­ka­mer. De ruim­te heeft een raam op de voor­ge­vel en een schuif­raam op de ach­ter­ge­vel, naar het ter­ras. De nacht­hal wordt zo een aan­ge­na­me leef- en ver­blijfs­ruim­te onder het hou­ten dak.

We kie­zen ervoor om de uit­brei­ding van het volu­me zeer lees­baar te maken in de gevel. 

We zoch­ten en von­den een nieu­we beton­nen gevel­steen met for­maat, kleur en tex­tuur die vol­doen­de afwij­ken, maar ander­zijds ook mooi aan­slui­ten bij het bestaan­de metselwerk.

De vroe­ge­re dak­hel­ling blijft zicht­baar, bestaan­de ope­nin­gen wor­den dicht­ge­metst ter­wijl nieu­we ope­nin­gen wor­den gemaakt tus­sen oud en nieuw.