Walter
Nieuwbouw kan­toor in houtmassiefbouw

093 F 01
 • Opdrachtgever
  Open Analytics bvba
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architect en coördinator ontwerpteam)
  Stabitec (stabiliteit + technieken)
  Studio Basta (landschapsontwerp)
 • Fase
  2019, opgeleverd
 • Bouwbudget
  1.714.575 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Berchem (Antwerpen)
 • Fotograaf
  Filip Dujardin
093 I jupiter

Open Analytics is een con­sul­tan­cy-bedrijf dat haar klan­ten onder­steunt op vlak van data ana­ly­se. Het team bestaat uit hoog­op­ge­lei­de pro­fie­len met exper­ti­se in wis­kun­de, sta­tis­tiek, engi­nee­ring en computerwetenschappen.

Eerder werd in 2017 aan de Jupiterstraat de ver­bou­wing van een voor­ma­lig foto­la­bo tot een dyna­mi­sche kan­toor­om­ge­ving gere­a­li­seerd. In een twee­de fase werd, aan de Dismuidelaan, een nieuw­bouw­kan­toor gere­a­li­seerd dat via een bin­nen­tuin ver­bon­den werd met het pro­ject aan de Jupiterstraat. Daarbij werd geop­teerd voor een BEN-kan­toor­ge­bouw met 28 nieu­we werk­plek­ken, 2 ver­ga­der­ruim­tes, poly­va­len­te ruim­te, fiet­sen­stal­ling en sanitair. 

Het nieu­we kan­toor werd gere­a­li­seerd op een per­ceel van 6 meter breed en 36 meter diep, na afbraak van de voor­ma­li­ge kap­pers­zaak Walter’. De aan­we­zi­ge tuin werd gevrij­waard en heraan­ge­legd. De tuin maakt de ver­bin­ding tus­sen de Jupiterstraat en de Diksmuidelaan moge­lijk. De tuin is voor het bedrijf bin­nen het ste­de­lijk bouw­blok een gro­te meerwaarde.

Het kan­toor werd ont­wor­pen met een door­sne­de in split-levels. Van bij het bin­nen­ko­men heeft de bezoe­ker door­zich­ten naar de werk­plek­ken op de ver­schil­len­de ver­die­pin­gen. Een cen­tra­le ruim­te­lij­ke trap­hal ver­bindt de ver­sprin­gen­de vloer­la­gen en zorgt voor dag­licht tot diep in het gebouw. Tijdens de wan­de­ling door­heen het gebouw komen afwis­se­lend het ring­park en de omslo­ten bin­nen­tuin in beeld, door­heen de tech­nisch uit­ge­puur­de vlies­ge­vels. De beklim­ming ein­digt op een dak­ter­ras dat uit­zicht biedt over de stad. De ambi­tie was een duur­zaam gebouw te rea­li­se­ren, met aan­dacht voor cir­cu­lair bou­wen (CLT-con­struc­tie). Een tech­ni­sche kel­der huis­vest een warm­te­pomp­in­stal­la­tie op geothermie.