Hoeve Leiaarde
Samenwonen rond een erf

082 B 01
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Studio Basta (landschapsontwerp)
 • Fase
  2020, opgeleverd
 • Locatie
  Heule (Kortrijk)
 • Fotograaf
  Filip Dujardin
082 I

Hoeve Leiaarde’ is een his­to­ri­sche hoe­ve te Heule (Kortrijk). Ze is aan­ge­duid op de kaart van Ferraris (17701778) en de Atlas der Buurtwegen (1843). De drie gebou­wen op het erf, het boe­ren­huis, de schuur en de stal, wer­den omge­vormd tot drie ééngezinswoningen. 

In het ont­werp is gezocht naar samen­hang tus­sen de ver­schil­len­de gebou­wen. Het boe­ren­huis en de schuur wer­den aan­ge­past voor een woon­func­tie en wer­den ener­ge­tisch gere­no­veerd. Er werd geop­teerd om langs de bin­nen­zij­de te iso­le­ren zodat de bak­steen­ar­chi­tec­tuur van de hoe­ve­ge­bou­wen bewaard kon blij­ven. Slechts een deel van de con­struc­tie werd als bin­nen­ruim­te inge­richt. In het boe­ren­huis werd het over­blij­ven­de deel opge­vat als een over­dek­te bui­ten­ruim­te. In de schuur werd de bestaan­de ver­trap­te struc­tuur onder het impo­san­te span­ten­dak, aan­ge­gre­pen als uit­gangs­punt om het wonen com­pact, op een niet-alle­daag­se te orga­ni­se­ren: de leef­ruim­tes bevin­den zich onder het gro­te dak, ter­wijl de slaap­ver­trek­ken in de sok­kel (deels half ver­diept) wer­den voor­zien. In het gevel­ont­werp werd gezocht naar de inte­gra­tie van nieu­we ope­nin­gen, het zicht­baar dicht­met­se­len van bestaan­de ope­nin­gen, het toe­pas­sen van hou­ten elementen, …

De stal werd ver­van­gen door een nieuw­bouw op de voor­ma­li­ge voet­af­druk van de stal. Ook daar was de vraag een com­pac­te woning te ont­wer­pen. De scha­ke­ling van ruim­tes, gaba­riet en archi­tec­tuur zijn een knip­oog naar de voor­ma­li­ge stal­ruim­te en de ande­re hoevegebouwen. 

De leef­ruim­tes van de ver­schil­len­de gebou­wen leg­gen con­tact met zowel het erf als de eigen pri­va­te tuin. Het erf is ont­wor­pen als een gemeen­schap­pe­lij­ke bui­ten­ruim­te, ter­wijl de ach­ter­lig­gen­de bui­ten­ruim­tes als pri­va­te tuin wer­den opge­vat. Centraal op het erf is een merk­waar­di­ge mest­vaalt in bak­steen bewaard geble­ven. Deze wordt inge­richt als een zit­plek, in de scha­duw van de notelaar. 

Plannen boerenhuis


Plannen stalwoning


Inplantingsplan erf


Gevels boerenhuis


Snedes/gevels schuur


Snedes/gevels stalwoning


Stalwoning