Huis Van Het Kind
Nieuwbouw Kind&Gezin, kin­der­op­vang, dienst gezins­on­der­steu­ning en ruilwinkel

104 B 01
 • Opdrachtgever
  Stad Poperinge
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief ism
  Arcadis Belgium
 • Fase
  2018, wedstrijd, niet uitgevoerd
 • Locatie
  Vroonhofsite Poperinge
104 I

Het pro­gram­ma is opge­splitst in twee delen: de kin­der­op­vang IBO Hopsakee ener­zijds en Kind en gezin, dienst gezins­on­der­steu­ning en ruil­win­kel ander­zijds. Ze zit­ten samen in één huis, maar het zijn twee enti­tei­ten die dui­de­lijk aflees­baar zijn in de archi­tec­tuur: één huis met twee daken.

Er werd geko­zen voor een com­pact gebouw, dat zich inpast in het mas­ter­plan voor de voornhof­si­te, waar naast het Huis van het Kind ook de nieu­we kunst­aca­de­mie en een nieu­we GO! school wor­den ont­wik­keld, in een groe­ne omge­ving. De gebou­wen schik­ken zich langs een nieuw aan te leg­gen espla­na­de die van­af de Sint-Bertinuskerk en de markt van Popering leidt naar het Rekhof.

De kin­der­op­vang is geor­ga­ni­seerd langs een kwa­li­teits­vol­le bin­nen­straat die langs de gevel ligt en in nauw con­tact staat met de bui­ten­ruim­te, palend aan de speel­plaat­sen van de school. De ruim­te­lij­ke orga­ni­sa­tie zorgt ervoor dat de ont­slui­ting van de IBO zeer dui­de­lijk lees­baar is. De con­tro­le op in en uit­gaan­de bewe­gin­gen kan heel een­vou­dig geor­ga­ni­seerd wor­den. Bij het ope­nen van de beglaas­de gevel is een vlot­te over­gang naar de bui­ten­speel­ruim­te mogelijk.

Langs de bin­ne­straat wor­den ach­ter­een­vol­gend de gro­te pro­gram­ma­on­der­de­len (ref­ter en speel­za­len) afge­wis­seld met geclus­ter­de onder­steu­nen­de pro­gram­ma­on­der­de­len (keu­ken, sani­tair, ber­ging, slaapzalen). 

De straat geeft toe­gang tot een ver­die­ping op het ach­ter­lig­gen­de stuk van het volu­me, waar nog twee gro­te speel­ruim­tes en een onder­steu­nen­de clus­ter zijn onder­ge­bracht. Ze staan in ver­bin­ding met de speel­plaats op het plat­te dak, tus­sen de twee uit­ge­spro­ken dak­vo­lu­mes van de twee gebouwdelen. 

Het gebouw kreeg een knik, waar­door de bui­ten­ruim­te langs­heen de bin­nen­straat omarmd wordt en er een speels­heid ont­staat. Door de hoek­ver­draai­ing ont­staat een bij­zon­de­re ruimtelijkheid.