Kerkenplan Kortrijk 2.0
Toekomstvisie op de 25 parochiekerken

069 B 01
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2018, opgeleverd
 • Locatie
  Kortrijk

De stu­die­op­dracht tot opmaak van een ker­ken­plan voor de stad Kortrijk leid­de in 2016 tot Kerkenplan Kortrijk 1.0. Kerkenplan 1.0 was een tus­sen­stap in afwach­ting van Kerkenplan 2.0. Alle betrok­ken par­tij­en ver­bon­den er zich bij Kerkenplan 1.0 toe om de dia­loog die met onder­zoeks­tra­ject in 2015 – 2016 was opge­start ver­der te zet­ten en tegen de zomer 2018 een Kerkenplan 2.0 op te maken. In Kerkenplan 1.0 werd de reeds geno­men beslis­sin­gen opge­no­men en wer­den de ver­schil­len­de enga­ge­men­ten in func­tie van Kerkenplan 2.0 omschreven.

Urbain archi­tec­ten­col­lec­tief bege­leid­de ook het tra­ject voor Kerkenplan 2.0, en fun­geer­de als bemid­de­laar, regis­seur en redacteur.

Met Kerkenplan fase 1 is een ant­woord gege­ven op vol­gen­de inhoud:

(1) een beschrij­ving van de betrok­ken gebou­wen bestemd voor de ere­dienst, met onder meer hun cul­tuur­his­to­ri­sche waar­de, hun archi­tec­tu­ra­le moge­lijk­he­den, hun bouw­fy­si­sche toestand

(2) de situ­e­ring van elk gebouw bestemd voor de ere­dienst in zijn ruim­te­lij­ke omgeving;

(3) een beschrij­ving van het actu­eel gebruik en de actu­e­le func­tie van de betrok­ken gebou­wen bestemd voor de eredienst.

Met Kerkenplan fase 2 is er (4) een onder­bouw­de visie op het toe­kom­stig gebruik en de toe­kom­sti­ge func­tie van de betrok­ken gebou­wen. Tegelijk is er een plan van aan­pak hoe de toe­kom­sti­ge invul­ling met neven­func­ties of her­be­stem­ming zal wor­den onderzocht.

Het is de wens van het beleid van de Stad Kortrijk om te komen tot het behoud van 8 paro­chie­ker­ken, aan­ge­vuld met één jon­ge­ren­kerk. Kerk in Kortrijk kan zich op dit cij­fer even­wel niet vast­pin­nen, maar blijft tot dia­loog bereid. De vol­gen­de jaren kan staps­ge­wijs geë­vo­lu­eerd wor­den bin­nen de lij­nen die nu in Kerkenplan 2.0 uit­ge­zet zijn. Zaak is geen gebou­wen te slui­ten zon­der dat een waar­di­ge nieu­we invul­ling is gevon­den. Met Kerkenplan fase 2 wordt een per­spec­tief gebo­den op de toe­komst. Het moet toe­la­ten een aan­tal zaken ver­der te laten rij­pen en voor een aan­tal kerk­ge­bou­wen actief op zoek te gaan naar een waar­di­ge invul­ling (neven- dan wel herbestemming). 

Doelstelling van het Kerkenplan is de wer­king van Kerk in Kortrijk ver­der moge­lijk te maken met een vol­doen­de, pas­send, inspi­re­rend en zelfs heden­daags patrimonium. 

Er is getracht zoveel moge­lijk los te komen van de hui­di­ge paro­chie­gren­zen en in de eer­ste plaats oog te heb­ben voor de bestaan­de en geplan­de Pastorale Eenheden: wel­ke infra­struc­tuur is er nodig en wen­se­lijk bin­nen elk van die vier enti­tei­ten? Hoofddoel is en blijft te wer­ken aan een vita­le en rele­van­te Kerk in Kortrijk. Kerkenplan fase 2 is een posi­tief pro­ject! De onder­te­ke­naars enga­ge­ren zich om in de toe­komst in een ver­de­re posi­tie­ve dia­loog het plan te realiseren.