Ontmoetingscentrum Aalbeke
Verbouwing en uit­brei­ding ontmoetingscentrum

113 OC F 01
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief, hoofdaannemer (architectuur en coördinator ontwerpteam)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  Tech3 (technieken)
  De Fonseca (akoestiek)
  Feys (veiligheid en epb)
 • Fase
  2023, opgeleverd
 • Bouwbudget
  2.000.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Aalbeke (Kortrijk)
 • Visualisatie 3D
  2G Architectural Graphics
 • Fotograaf
  Dennis De Smet (titelbeeld)
 • Prijs
  Prijs Wivina Demeester - Excellent Bouwheerschap 2023
113 OC I

Na een ont­werp­ma­ti­ge oefe­ning vol­gend op de stu­die­op­dracht Kerkenplan Kortrijk, over­tuig­de urbain archi­tec­ten­col­lec­tief de stad om het bestaan­de mas­ter­plan publiek patri­mo­ni­um voor Aalbeke te her­zien.
Verder ont­werp­ma­tig onder­zoek leid­de tot een nieuw mas­ter­plan waar­bij de kerk wordt neven­be­stemd met bibli­o­theek en muziek­a­ca­de­mie (naast behoud van de litur­gi­sche ruim­te). Een litur­gi­sche ruim­te voor 80 per­so­nen blijft behou­den. Het bestaan­de ont­moe­tings­cen­trum wordt gere­no­veerd en de bestaan­de OCMW-huis­jes maken plaats voor een nieu­we repe­ti­tie­zaal voor de har­mo­nie. Samen wordt onge­veer 2.850 m² gemeen­schaps­ruim­te gere­a­li­seerd. Het pro­ject vormt samen met de neven­be­stem­ming van de kerk een kern­ver­ster­kend project.

Het OC betreft een gebouw uit de jaren 80, met een gro­te poly­va­len­te zaal, bij­ho­ren­de ber­gin­gen en arties­ten­lo­ges, foy­er en cafe­ta­ria, kan­to­ren, ver­ga­der­ruim­tes en sani­tai­re voor­zie­nin­gen, een klei­ne poly­va­len­te zaal die grenst aan een buitenruimte/​terras.

Dit gebouw wordt gron­dig gere­no­veerd en intern wor­den enke­le aan­pas­sings­wer­ken uit­ge­voerd. Een lift wordt geïn­te­greerd in func­tie van inte­gra­le toe­gan­ke­lijk­heid, een reor­ga­ni­sa­tie wordt voor­zien van de arties­ten­lo­ges, met nieu­we voor­zie­nin­gen voor kleed­ka­mers en dou­ches (poly­va­len­te gro­te zaal wordt ook gebruikt als sport­zaal). De bestaan­de sani­tai­re voor­zie­nin­gen wor­den ver­nieuwd en een nieuw rol­stoel­toe­gan­ke­lijk toi­let wordt voor­zien. Ter hoog­te van de hui­di­ge balie wordt de kan­toor­func­tie uit­ge­breid met werk­plek­ken voor het per­so­neel van het OC en het wijk­team. Een nieuw bar­meu­bel wordt voor­zien tus­sen foy­er en cafe­ta­ria (dub­bel­zij­di­ge werking)

Ter hoog­te van Aalbekeplaats bevin­den zich leeg­staan­de arbei­ders­wo­nin­gen, in een slech­te staat. Hun inplan­ting geeft ruim­te aan een voor­plein’ ter hoog­te van de hoofd­in­kom van het ont­moe­tings­cen­trum en aan een steeg’. De steeg leidt naar de ach­ter­zij­de van het per­ceel van het OC, waar zich de toe­gang bevindt tot de bouw­laag met de tech­ni­sche ruim­tes, ber­gin­gen en de klei­ne poly­va­len­te zaal. 

De huis­jes wor­den gesloopt en maken plaats voor een nieu­we aan­bouw bij het ont­moe­tings­cen­trum. De aan­bouw sluit aan op de bestaan­de foy­er. De uit­brei­ding huis­vest een muziek­zaal’, bij­ho­ren­de ber­gin­gen voor muziek­in­stru­men­ten én tafels en stoe­len, een kan­toor voor de wijk­agent, een rol­stoel­toe­gan­ke­lijk toi­let en een klei­ne ver­ga­der­zaal. Een trap leidt ener­zijds naar een zol­der­ruim­te en ander­zijds naar de lager gele­gen steeg.

De muziek­zaal wordt voor­zien van een groot zadel­dak dat qua schaal refe­reert aan het zadel­dak van de hui­di­ge foy­er, maar hier dwars op geplaatst wordt. De aan­pa­len­de die­nen­de’ func­ties (ber­gin­gen, kan­toor wijk­agent en ver­ga­der­ruim­te) krij­gen ook een zadel­dak, dat refe­reert aan het vroe­ge­re gaba­riet van de arbei­ders­wo­nin­gen. Op die manier wordt de hui­di­ge spe­ci­fie­ke aan­blik van­af Aalbekeplaats terug opge­zocht. Namelijk dat van een punt­ge­vel op schaal van een woning.