Boetiek Ruth
Verbouwing his­to­risch hoek­pand tot win­kel, appar­te­ment en studentenkamers

050 F 01
 • Opdrachtgever
  privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2016, opgeleverd
 • Bouwbudget
  575.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Brugge
 • Fotograaf
  Filip Dujardin
050 I

In de Sint-Jakobsstraat ver­bouw­de urbain archi­tec­ten­col­lec­tief een his­to­risch hoek­pand. Het ging om een win­kel­pand met bij­ho­rend appar­te­ment en een naai­ate­lier op zolder. 

Door de posi­tie op de hoek van de Sint-Jakobsstraat en de Ezelstraat, iwas er nage­noeg geen bui­ten­ruim­te ach­ter­aan op het per­ceel, dat door de jaren heen dicht­be­bouwd raak­te door ver­schil­len­de aan­bou­wen. Daglicht kwam er enkel bin­nen via dakkoepels. 

De opdracht­ge­ver wens­te in het pand een nieu­we win­kel­ruim­te in te rich­ten, gecom­bi­neerd met een duplex appar­te­ment en drie stu­den­ten­ka­mers met gemeen­schap­pe­lij­ke keu­ken.
Het per­ceel werd ont­pit. Zo ont­stond er adem­ruim­te en een bui­ten­koer. Tegelijk werd er dag­licht­toe­tre­ding gecre­ëerd. Een nieu­we trap­hal werd inge­past om de cir­cu­la­tie naar alle enti­tei­ten te rege­len. Zowel de win­kel als het appar­te­ment en de drie stu­den­ten­ka­mers wor­den ont­slo­ten door de trap­hal. De trap­hal sluit aan op de inkom­hal van de bene­den­ver­die­ping. De trap­pen­ko­ker werd vol­le­dig beglaasd voor­zien, met sta­len schrijn­werk en gepre­fa­bri­ceer­de beton­nen trappen.