Masterplan KDV Dampoort
Integratie kin­der­dag­ver­blijf aan­pak bestaan­de school­ge­bou­wen site de Vlieger

144 F 01
 • Opdrachtgever
  Stad Gent
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2021, opgeleverd
 • Locatie
  Sint-Amandsberg
 • Bron hoofdbeeld
  Google Maps
144 I

De aan­zet voor een mas­ter­plan was de idee om een kin­der­dag­ver­blijf (KDV) te rea­li­se­ren op de site De Vlieger te Sint-Amandsberg. De haal­baar­heids­stu­die had tot doel om de knel­pun­ten, kan­sen of moge­lijk­he­den van de site De Vlieger in geval van een pro­gram­ma-uit­brei­ding met een kin­der­dag­ver­blijf (KDV) in kaart te bren­gen en te eva­lu­e­ren. Tegelijk was het doel om ook de inte­gra­le en/​of gefa­seer­de aan­pak van de bestaan­de school­ge­bou­wen te bekij­ken, op vlak van func­ti­o­ne­ren, vei­lig­heid, con­di­tie­staat en com­fort­ni­veau. Randvoorwaarde was tij­dens toe­kom­sti­ge wer­ken op de site de acti­vi­tei­ten van de basis­school en StIBO te blij­ven garan­de­ren. Het ont­wik­ke­len van een visie op fase­ring en even­tu­e­le tij­de­lij­ke huis­ves­ting maak­te dan ook deel uit van het onderzoek.

Aangezien er in de omge­ving van de Dampoort een drin­gen­de nood was aan bij­ko­men­de voor­zie­nin­gen voor kin­der­dag­ver­blijf, was een belang­rij­ke rand­voor­waar­de dat deze voor­zie­ning als eer­ste kon gere­a­li­seerd worden. 

In het haal­baar­heids­on­der­zoek wer­den diver­se scenario’s onder­zocht. Ruimtelijke en func­ti­o­ne­le kwa­li­tei­ten wer­den afge­wo­gen naast eco­no­mi­sche en orga­ni­sa­to­ri­sche cri­te­ria. Dit heeft geleid tot dui­de­lij­ke beleids­ma­ti­ge keu­zes en resul­teer­de in het voor­lig­gen­de masterplan.