Vrijetijdshuis
Nevenbestemming Sint-Jozef-Arbeiderskerk tot vrijetijdshuis

087 B 05
 • Opdrachtgever
  Gemeente Vosselaar
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief ism
  Bureau Bouwtechniek
 • Fase
  2016, wedstrijd, 2e laureaat
 • Locatie
  Vosselaar
087 I

Voor de moder­nis­ti­sche Sint-Jozefkerk van Marc Dessauvage in Vosselaar werd een ont­werp uit­ge­werkt voor de her­be­stem­ming tot vrije­tijds­huis met bibli­o­theek, ver­ga­der­za­len, lees­plek­ken,… De als monu­ment bescherm­de kerk heeft een spe­ci­fiek grond­plan met T‑vormige litur­gi­sche ruim­te, met twee patio’s die bin­nen de ommu­ring ont­wor­pen werden. 

De ont­werp­keu­zes die hier gemaakt zijn, hou­den reke­ning met het blij­vend erva­ren van de oor­spron­ke­lij­ke archi­tec­tuur en de gro­te ruim­te­lijk­heid van de kerk­ruim­te. Het kor­te been van de T‑vorm wordt daar­om over twee lagen inge­vuld met klei­ne ver­ga­der­plek­ken, die kun­nen wor­den samen­ge­voegd, en boven het voor­zien van een lezin­gen­zaal, bereik­baar via een sculp­tu­ra­le trap­pen­par­tij in de gro­te ruim­te. De bestaan­de die­nen­de ruim­tes van sacris­tie en ber­ging wor­den inge­vuld met sani­tai­re voor­zie­nin­gen en een lift die de ver­die­ping bereik­baar maakt. In de omge­vings­aan­leg werd geko­zen voor nieu­we spe­laan­lei­din­gen en een goe­de ver­bin­ding met de nabij­ge­le­gen school. 

Bijzonder aan het ont­werp­voor­stel zijn de ach­ter­lig­gen­de duur­zaam­heids­ge­dach­ten, met betrek­king tot het beper­ken van ener­gie­ver­bruik. Deze wer­den uit­ge­werkt in nau­we samen­wer­king met Bureau Bouwtechniek. De geko­zen ener­gie­con­cep­ten zijn in sym­bi­o­se met de archi­tec­tuur van het gebouw en hou­den reke­ning met wind, ori­ën­ta­tie, iso­la­tie van de bui­ten­schil, reeds aan­we­zi­ge kou­de­brug­gen en com­fort­stu­ring op basis van men­se­lij­ke aanwezigheid.