Rudolf
Nieuwbouw mid­del­ba­re Steinerschool bin­nen een bouwblok

084 B 06
 • Opdrachtgever
  Steinerschool Vlaanderen vzw
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2016, wedstrijd, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  2.860.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Gent
084 I

De Steinerschool vormt de pit in het bouw­blok tus­sen Kasteellaan, Lousbergkaai, Forelstraat en Eendrachtstraat.

Het inte­ri­eur van het bouw­blok vormt het ste­de­lijk decor voor de school. De school is uit­ge­groeid tot een leef­we­reld op zich, een micro-cos­mos, een stuk stad in de stad.

Uit de eer­ste onder­zoe­ken werd gecon­clu­deerd dat één nieuw gebouw met daar­in klas­sen en ate­liers samen een te gro­te voet­af­druk met zich mee­brengt en bij­ge­volg veel open ruim­te con­su­meert. Wanneer er gewerkt wordt met twee gebou­wen zien we dat er inte­res­san­te ruim­te­lij­ke rela­ties in de open ruim­te ont­staan.
Door de twee gebou­wen zo com­pact moge­lijk te voor­zien wordt bij­ko­mend de voet­af­druk beperkt ten voor­de­le van de open ruim­te.

We stel­len vast dat we een diver­si­teit aan inte­res­san­te plaat­sen kun­nen maken, plek(ken)’ maken. We kie­zen voor een com­pact gebouw met klas­sen en een com­pact gebouw met ate­liers. Het gebouw met 8 klas­sen telt 4 bouw­la­gen. Elke klas heeft twee gevel­vlak­ken en veel licht. Het gebouw met 9 ate­liers telt 3 bouw­la­gen. Ook hier krij­gen de ate­liers roy­aal dag­licht en genie­ten ze van ver­schil­len­de zich­ten op de site. 

Het uit­ge­kien­de plan­prin­ci­pe is voor bei­de gebou­wen identiek.