Lange Brem
Nieuwe woon­buurt met 230 soci­a­le woningen

135 B 31
 • Opdrachtgever
  De Ideale Woning
 • Ontwerpteam
  HDSPV architecten + urbain architectencollectief (architectuur)
  Cluster (landschapsontwerp)
  Arcade Engineers (stabiliteit/technieken)
 • Fase
  2020, wedstrijd, afgerond
 • Bouwbudget
  37.000.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Merksem (Antwerpen)
135 I

In de ket­ting van gro­te­re en klei­ne­re groe­ne plek­ken langs de Nieuwe Lange Bremstraat zit­ten bete­ke­nis­vol­le aan­lei­din­gen om de Lange Bremstraat met het open gebied te ver­bin­den. De park­ach­ti­ge Catershoflaan is de eer­ste, het met bomen omgor­de boer­de­rij­erf en de speel­tuin zijn de vol­gen­de. De bouw­zo­ne ten noor­den van de Lange Bremstraat onder­bre­ken we met drie land­schaps­stro­ken” die elk van deze aan­lei­din­gen met het bui­ten­ge­bied verbinden. 

Het plan voor het pro­ject­ge­bied is opge­zet met een fijn­ma­zig publiek domein. Dit wordt mede ver­ant­woord door de gefa­seer­de uit­voe­ring, maar het is voor­al een bewus­te keu­ze, om het ver­lan­gen naar een buurt die ruim aan­lei­ding geeft tot geva­ri­eer­de soci­a­le con­tac­ten te hono­re­ren. Daarom is niet geko­zen voor gro­te bouw­blok­ken met een peri­me­ter­be­bou­wing omheen een bin­nen­tuin, maar voor smal­le­re bouw­vel­den met hoofd­za­ke­lijk één­zij­di­ge bebou­wing. Elk bouw­veld heeft zowel zij­des met sterk aan­een­ge­slo­ten gevels, als zij­des met gedeel­te­lij­ke of wis­se­len­de bebou­wing: aan deze zij­des gren­zen aan het open­baar domein ook tui­nen – pri­vé of col­lec­tief pri­vé. De grens tus­sen de pri­va­te tui­nen en het publiek domein is in alle geval­len dui­de­lijk aflees­baar, met tuin­mu­ren of aanplantingen. 

Binnen het mas­ter­plan zijn diver­se woon typo­lo­gie­ën voor­ge­steld om te kun­nen inspe­len op de diver­se woon­wen­sen:
gallerij‑, park‑, clusterwoningen.