Masterplan Stationsomgeving
Herinrichting open­baar domein stationsomgeving

012 B 01
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Béal & Blanckaert Architectes (architectuur)
 • Fase
  2008, wedstrijd
 • Locatie
  Kortrijk

Het voor­stel beoogt het cre­ë­ren van een nieu­we ste­de­lij­ke figuur in het wes­ten van de stad Kortrijk. Het pro­ject­ge­bied Kortrijk Weide’ krijgt over de bin­nen­stads­ring heen aan­slui­ting met de sta­ti­ons­om­ge­ving en de bin­nen­stad. De Tacksite aan de hui­di­ge ach­ter­zij­de van het sta­ti­on past zich in bin­nen deze nieu­we figuur waar­door tal van ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den ontstaan.

In func­tie van het cre­ë­ren van de nieu­we ste­de­lij­ke figuur wordt het maai­veld van het Conservatoriumplein zo veel moge­lijk gevrij­waard ten voor­de­le van een stads­tuin. Het spoor­li­chaam maakt deel uit van een open ruim­te: de stads­tuin. Het pro­gram­ma van bibli­o­theek en cen­trum levens­lang leren wordt geïn­te­greerd in een com­pact bouw­vo­lu­me: een baken voor de stad, de sta­ti­ons­om­ge­ving, de bin­nen­stads­ring, het spoorverkeer,…

In de stads­tuin is er tus­sen de nieu­we bibLLLiotheek en het bestaan­de con­ser­va­to­ri­um­ge­bouw een open plek zoals een open plek in het bos. Tussen bei­de gebou­wen ont­staat een zeke­re land­schap­pe­lij­ke intimiteit.

Door de her­lo­ca­li­sa­tie van het bus­sta­ti­on is de stads­tuin vrij van gemo­to­ri­seerd ver­keer. Het nieu­we bus­sta­ti­on wordt cen­traal in het stads­beeld geplaatst. De busper­rons zijn inge­past in een ste­de­lijk plein voor het bestaan­de sta­ti­ons­ge­bouw. Het ver­keer van men­sen voedt de ste­de­lijk­heid op de plek waar de trein- en bus rei­zi­ger de stad binnenkomt.

Waar de stads­tuin een nieu­we publie­ke ruim­te vormt, een groe­ne ruim­te zoals de groen-as in het oos­ten van de stad (Albert-park, Leieboorden, het Plein, Groeninghe-park), leunt het Casinoplein als voor­plein van het Conservatoriumplein eer­der aan bij de ver­har­de publie­ke ruim­te van de bin­nen­stad (in de direc­te invloeds­fe­ren van de noord-zuid as). Het Casinoplein biedt ruim­te aan de Kreun en het muziekcentrum