De Sperwer
Uitbreiding dag­cen­trum voor men­sen met een ver­stan­de­lij­ke beperking

073 B 02
 • Opdrachtgever
  De Sperwer vzw
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Aannemer DB
  Wycor nv
 • Procedure
  Design & Build
 • Fase
  2016, wedstrijd, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  1.070.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Zeveneken
073 I

De site ligt langs een typi­sche Vlaamse steen­weg, in de nabij­heid van de dorps­kern van Zeveneken. We beslis­sen om uit te gaan van het behoud van de voor­ma­li­ge direc­teurs­wo­ning en alle ande­re aan­ge­bouw­de delen af te bre­ken. De keu­ze voor afbraak laat ons ook toe om een nieu­we ver­hou­ding te zoe­ken en afstand te nemen van de per­ceels­gren­zen.

We maken ruim­te. We kie­zen voor een com­pact bouw­vo­lu­me, waar de direc­teurs­wo­ning in opge­no­men is, de direc­teurs­wo­ning wordt omarmd’ door de nieu­we aan­bouw. Programmatisch wordt geko­zen voor een opde­ling tus­sen de admi­ni­stra­tie­ve func­ties en de dag­be­ste­dings­func­ties, de eer­ste wor­den onder­ge­bracht in de voor­ma­li­ge direc­teurs­wo­ning, de laat­ste in de nieu­we aan­bouw.

De voor­deur van de direc­teurs­wo­ning wordt de hoofd­toe­gang tot het dag­cen­trum. De cen­tra­le hal van de direc­teurs­wo­ning geeft uit op de poly­va­len­te ruim­te die in het hart van het gebouw werd voor­zien.

De ate­lier­ruim­tes wor­den op de vier uiter­ste hoe­ken van het dag­cen­trum geplaatst en van elkaar geschei­den door geslo­ten volu­mes met de eer­der die­nen­de’ func­ties. Deze schik­king geeft een dyna­mi­sche ruim­te­lijk wer­king met dia­go­na­le door­zich­ten van de ene ruim­te naar de ande­re, tus­sen de geslo­ten volu­mes door.