Masterplan Poperinge
Publiek patri­mo­ni­um

035 F 01
 • Opdrachtgever
  Stad Poperinge + WVI
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief ism
  Bureau Bouwtechniek
 • Fase
  2012, studieopdracht, opgeleverd
 • Locatie
  Poperinge

Dit betreft een stu­die in opdracht van de stad Poperinge en WVI. Doel was een glo­ba­le stu­die uit te voe­ren omtrent een belang­rijk deel van het publiek patri­mo­ni­um in func­tie van een lan­ge­ter­mijn­plan­ning. We heb­ben de stu­die tege­lijk ook aan­ge­gre­pen om te bekij­ken wat de visie en keu­zes omtrent het publiek patri­mo­ni­um teweeg kun­nen bren­gen naar de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de stads­kern en de iden­ti­teit van de ste­de­lij­ke ruim­te.

Wat we met dit ont­werp­ma­tig onder­zoek beoog­den is tegen­ge­steld aan een trend die we in vlaan­de­ren ont­wa­ren bij de opmaak van beeld­kwa­li­teits­plan­nen voor dorps- en stads­ker­nen. Men heeft de nei­ging aan kor­te ter­mijn­plan­ning te doen met de typi­sche ad hoc besluit­vor­ming die dit met zich mee­brengt. Met mooie plaat­jes (auto­vrij of ‑luw maken, nieu­we ver­har­din­gen, her en der het aan­plan­ten van wat schaam­groen, …) wil men het beeld en het gevoel van wel­eer oproe­pen, maar gaat men de uit­da­ging uit de weg op zoek te gaan naar sterk ruim­te­lijk kader voor de toe­komst. Deze idyl­les bie­den ech­ter geen per­spec­tief op toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen van de betref­fen­de omge­vin­gen, maar lij­ken eer­der ver­vlo­gen momen­ten te bevrie­zen en bij­ge­volg zelfs ver­de­re ont­wik­ke­lin­gen af te rem­men.

Thematieken die hier aan bod kwa­men: slim her­ge­bruik bestaan­de patri­mo­ni­um, geïn­te­greer­de lan­ge­ter­mijn­vi­sie, fase­ring, eco­no­mi­sche rea­li­teits­toet­sen, onder­zoek wonen’, ont­pit­ting- ver­groe­nen-nieu­we ruim­te­lij­ke struc­tu­ren, poten­ti­a­li­teits­on­der­zoek ruim­te­lijk én financieel.