Horizon 2025
Uitkijkpunt van­af de toren van de Sint-Eligiuskerk

143 B 02
 • Opdrachtgever
  Stad Oudenburg
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2021, omgevingsvergunning
 • Bouwbudget
  312.500 € excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Ettelgem
 • Schaalmodel
  Atelier Auro
143 I

Begin 2022 werd het Masterplan Ettelgem goed­ge­keurd door de Stad Oudenburg.
Dit Masterplan werd uit­ge­werkt door urbain archi­tec­ten­col­lec­tief en kwam tot stand door mid­del van een inten­sief par­ti­ci­pa­tie­tra­ject.

Met de actie­pun­ten uit het Masterplan grij­pen we in op het dorp (ruim­te­lijk, land­schap­pe­lijk, soci­aal, eco­no­misch, kli­ma­to­lo­gisch, …). Het is een kans om zaken in het dorp in bewe­ging te bren­gen, om vorm te geven aan de bete­ke­nis van het dorp van mor­gen, om om te gaan met het dorp van gisteren. 

Een eer­ste stap in de uit­wer­king van het mas­ter­plan betreft de her­be­stem­ming van de toren van de Sint-Eligiuskerk tot uit­kijk­punt. De kerk­to­ren van Ettelgem werd gese­lec­teerd als uit­kijk­punt bin­nen het tra­ject van Horizon 2025, een samen­wer­king tus­sen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. 

Het uit­gangs­punt van het pro­gram­ma Horizon 2025 is de rea­li­sa­tie van een net­werk van uit­kijk­pun­ten, ver­spreid over de pro­vin­cie West-Vlaanderen om:

- de attrac­ti­vi­teit van de vier toe­ris­ti­sche regio’s te ver­ho­gen;
- de bele­ving van de recre­a­tie­ve rou­tes en net­wer­ken te ver­ho­gen;
- de aan­trek­kings­kracht van de ste­den en dor­pen te vergroten.

Vijf ont­werp­voor­stel­len wer­den ont­wik­keld. In de voor­stel­len wor­den ver­schil­len­de keu­zes gemaakt op vlak van cir­cu­la­tie, uit­kijk­plat­form en bekro­ning. Elk van de ont­werp­voor­stel­len ver­trekt van de gedeel­te­lij­ke afbraak van de kerk, zoals voor­zien in het mas­ter­plan, waar­door de kerk­to­ren als een cam­pa­ni­le’ op het nieu­we voor­plein komt te staan. 

Per ont­werp wer­den graad­me­ters’ inge­vuld, die een eva­lu­a­tie maken van vier belang­rij­ke thema’s:

1. Beleving
bele­vings­waar­de van het bezoek en de beklimming

2. Toerisme
uit­stra­ling en toe­ris­ti­sche kansen

3. Complexiteit
struc­tu­re­le ingre­pen en impact op de kostprijs 

4. Erfgoed
res­pect voor de bestaan­de kerkarchitectuur 

Aan de hand van een heu­se volks­be­vra­ging werd op demo­cra­ti­sche wij­ze een keu­ze gemaakt voor het sce­na­rio open spits’, dat nu ver­der uit­ge­werkt zal worden.