Casabella nieuwsitem

Casabella 959-960 Everyday Belgium

Het twee­luik voor de her­huis­ves­ting van de gemeen­te­dien­sten in Aalbeke (neven­be­stem­ming kerk en ver­bou­wing ont­moe­tings­cen­trum) werd opge­no­men in het toon­aan­ge­ven­de Italiaanse archi­tec­tuur­ma­ga­zi­ne Casabella. Redacteurs Nicola Braghieri en Filippo Cattapan maak­ten de selec­tie voor het zomer­num­mer dat gewijd is aan Belgische architectuur. 

Urbain AC OC Aalbeke c Dennis De Smet 24

Fotoreportage Ontmoetingscentrum Aalbeke

Nieuwe foto’s van het ont­moe­tings­cen­trum in Aalbeke wer­den toe­ge­voegd aan de pro­ject­pa­gi­na. De ver­bou­wing van het bestaan­de gebouw en de nieuw­bouw uit­brei­ding wer­den in beeld gebracht door Dennis De Smet.

152 N 02

Nevenbestemming Godelievekerk te Baliebrugge

Gisteren werd het aan­be­ste­dings­dos­sier voor de neven­be­stem­ming van de Godelievekerk in Baliebrugge una­niem goed­ge­keurd door de Oostkampse gemeen­te­raad. In de kerk zijn nieu­we func­ties te gast, naast een nieu­we ver­klein­de litur­gi­sche ruim­te in het voor­ma­li­ge koor. Het betreft een dorps­huis, bui­ten­school­se kin­der­op­vang, een ref­ter en turn­zaal voor de nabu­ri­ge dorps­school. Tegelijk wordt de nieu­we groe­ne speel­plaats na de school­uren open­ge­steld als dorps­tuin en wor­den op de site publie­ke toi­let­ten en een hop­pin­punt voor­zien. De start van de wer­ken, waar­bij een nieu­we hou­ten ver­die­pings­vloer wordt geïn­te­greerd in de schi­p­ruim­te, is voor­zien eind 2024

152 B 01

De Mokker te Koekelare

De gemeen­te­raad van Koekelare keur­de het aan­be­ste­dings­dos­sier goed voor de her­be­stem­ming van de Heilige Pastoor van Arskerk in de wijk De Mokker. De kerk wordt her­in­ge­richt tot een ont­moe­tings­cen­trum met plaats voor de loka­le toneel­ver­e­ni­gin­gen en de har­mo­nie. De gro­te poly­va­len­te ruim­te wordt onder­ge­bracht in het gro­te vier­kan­te schip met rond­gang. Centraal in de ruim­te wordt een gor­dijn opge­han­gen dat het schip visu­eel afsluit­baar maakt van de rond­gang. Op die manier kan bij eve­ne­men­ten een decor met cou­lis­sen geïn­stal­leerd wor­den en kan de schi­p­ruim­te ver­kleind wor­den om een intie­me­re set­ting te genereren.

1 s0 axo i 02 gordijn voor kopie

Van der Laandag 2024

Zaterdag 20 april moch­ten we ons ont­werp­ma­tig onder­zoek naar de moge­lij­ke trans­for­ma­tie van de Wijnbergkerk te Wevelgem toe­lich­ten op de jaar­lijk­se Van der Laandag, met the­ma her-gebruik & her-inter­pre­ta­tie. Deze vond plaats in het Schoenenkwartier te Waalwijk. Dank aan de Van der Laanstichting voor de har­te­lij­ke ont­vangst!
Boeiend om het onder­zoek naar de trans­for­ma­tie van de paro­chie­ker­ken, dat we voer­den in samen­wer­king met Studiobont en Callebaut Architecten, ook in Nederland te kun­nen delen.

Rapport samen stad gebouwd

Samen Stad Gebouwd, 2017-2023

Atelier Stadsbouwmeester Gent kijkt in het rap­port Samen Stad Gebouwd, 2017 – 2023 gevat en prik­ke­lend terug op haar wer­king van de afge­lo­pen zes jaar. In het rap­port wor­den twee pro­jec­ten ver­meld, waar we in die tijd moch­ten aan wer­ken: het ont­wer­pend haal­baar­heids­on­der­zoek op de school­si­te van De Vlieger in de Dampoortwijk, waar we aan de slag gin­gen na selec­tie via de Lijst Beloftevolle Ontwerpers en het pro­ject voor de nieu­we woon­buurt aan de Waterkluiskaai, in samen­wer­king met FVWW archi­tec­ten, in opdracht van Thuispunt Gent.

Herscheppen publicatie

Publicatie 'Herscheppen'

Van 2016 tot 2022 onder­zocht het Projectbureau Parochiekerken een moge­lij­ke toe­komst voor 141 Vlaamse paro­chie­ker­ken. Kerken zijn robuus­te gebou­wen gebouwd voor en door de gemeen­schap. Het ont­werp­ma­tig onder­zoek, onge­veer 600 moge­lij­ke ontwerpscenario’s, toont aan wel­ke (ver­nieuw­de) rol van bete­ke­nis deze gebou­wen van­daag kun­nen opne­men in onze ruim­te­lij­ke omge­ving. Team Vlaams Bouwmeester zet dit extra in de verf met de publi­ca­tie Herscheppen’!

Samen met Studiobont en Callebaut Architecten werk­ten we aan 32 stu­dies (of 128 scenario’s). Een groot aan­tal daar­van zijn ook opge­no­men in het boek, 
dat voor ons een mooi aan­den­ken is aan het onder­zoek, maar tevens een bron van inspi­ra­tie. We zijn erg enthou­si­ast om na het onder­zoek ook con­creet aan de slag te gaan. En dat doen we ook met 9 boei­en­de pro­jec­ten in Aalbeke, Baliebrugge, Koekelare, Opgrimbie, Sledderlo, Alken, Hoeleden, Ettelgem en Sint-Denijs-Boekel!

082 F 026

Fotoreportage Hoeve Leiaarde

We vroe­gen Filip Dujardin om een foto­re­por­ta­ge te maken van hoe­ve Leiaarde in Heule. Drie hoe­ve­ge­bou­wen wer­den er her­be­stemd tot ener­gie­zui­ni­ge gezins­wo­nin­gen rond een col­lec­tief woon­erf. Het mooie resul­taat is te bezich­ti­gen op de pro­ject­pa­gi­na.

We dan­ken de erf­be­wo­ners voor de gast­vrije ont­vangst en de figurantenrollen.

Nieuws 57

Fotoreportage Bloemistenvilla Zomergem

Bijna 10 jaar na de ople­ve­ring gaven we Filip Dujardin de opdracht om de bloe­mis­ten­vil­la in Zomergem te foto­gra­fe­ren. Het mooie resul­taat is te zien op de pro­ject­pa­gina. Wat een ple­zier om de woning en tuin in vol­le glo­rie terug te zien. Dank ook aan de bewo­ners voor de fij­ne ont­vangst en gastvrijheid! 

Nieuws 56

Fin de Saison 2023

Vorige week gin­gen we op een zon­ni­ge bureau­trip om het sei­zoen af te slui­ten. Onder de des­kun­di­ge bege­lei­ding van Pieter-Jan van Forest2Plate ont­dek­ten we ver­schil­len­de eet­ba­re plan­ten in het mooie Oppem. We oogst­ten boe­ren­worm­kruid, zeven­blad, mel­gan­zen­voet, kamil­le, das­look,… die in de veld­keu­ken ver­werkt wer­den in een heer­lij­ke maal­tijd. Aansluitend bezoch­ten we met het team de Plantentuin in Meise, om lek­ker af te slui­ten in Brasserie den Beiaard op het kerkplein.

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief sluit de deu­ren tij­dens het bouw­ver­lof van 17 juli tot en met 6 augustus.

Nieuws 51

Prijs Wivina Demeester - Excellent Bouwheerschap 2023

Stad Kortrijk ont­ving gis­te­ren de prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2023 (cate­go­rie Architectuuropdracht), met het pro­ject voor het ont­moe­tings­cen­trum en de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke.
Een mooie erken­ning voor ieder­een die betrok­ken was bij dit geslaag­de project!

Uit het Juryverslag:

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief ver­taal­de de wen­sen van de opdracht­ge­ver tot een actu­eel pro­ject op maat van de gemeen­te. Het com­bi­neert prag­ma­tiek met een krach­ti­ge en ver­bin­den­de invul­ling van wat een loka­le dorps­kern anno 2023 kan zijn.

Link naar nomi­na­tie­vi­deo : https://​lnkd​.in/​e​N​H​grCKy

Nieuws 50

Trefdag VVSG expeditie K

Gisteren waren we aan­we­zig op de tref­dag van VVSG expe­di­tie K te Kortrijk. We blik­ten er in een namid­dag­ses­sie met Platform Kerken terug op onze stu­die- en bege­lei­dings­op­dracht Kerkenplan Kortrijk. Onze insteek van 2016 blijft zeer actueel.

Nieuws 46

opening ontmoetingscentrum Aalbeke

Op 25 maart werd het ont­moe­tings­cen­trum in Aalbeke offi­ci­eel geo­pend, 40 jaar na de ope­ning van het oude gebouw. Meer dan 600 Aalbekenaren trok­ken in pro­ces­sie van de oude gebou­wen naar het ont­moe­tings­cen­trum, onder muzi­ka­le bege­lei­ding van de har­mo­nie. Samen met de neven­be­stem­de Sint-Cornelius kerk vormt het ont­moe­tings­cen­trum een belang­rij­ke motor voor het brui­sen­de ver­e­ni­gings­le­ven in dit dorp.

Nieuws 44

Dorp en kwaliteit – lezing Winvorm 2023

Hoe maken we onze dor­pen (veer)krachtig voor de toekomst?

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zorgt mee voor de aftrap van de nieu­we lezin­gen­reeks van Winvorm.

Op dins­dag 14 maart 2023 geeft Dieter Delbaere een toe­lich­ting bij het Masterplan voor het dorp Ettelgem.

Nieuws 42b

Leefbaarheid van West-Vlaamse dorpen

Naar aan­lei­ding van een rond­vraag over de leef­baar­heid van lan­de­lijk gele­gen woon­ker­nen orga­ni­seert het pro­vin­cie­be­stuur West-Vlaanderen op 27.01.2023 een stu­die­dag in dorps­ci­ne­ma De Keizer te Lichtervelde. 

Verschillende exper­ten wor­den uit­ge­no­digd om aan de hand van con­cre­te prak­tijk­voor­beel­den aan­be­ve­lin­gen voor het beleid te presenteren.

Dieter Delbaere van urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zal er spre­ken over ruim­te­lij­ke kwa­li­teit en het belang van inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le ont­moe­tings­plaat­sen in lan­de­lij­ke kernen.

Nieuws 41

nieuwe medewerker

Deze week is Kristof Croes gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain architectencollectief.

Kristof sloot in 2019 zijn stu­dies af met een Internationale Master in de Architectuur aan de KU Leuven, Campus Gent.

Als sta­gair was hij aan de slag bij Brandlhuber+ in Berlijn waar­na hij erva­ring opdeed als sta­gair bij Abscis Architecten in Gent.

Welkom bij het collectief!

Nieuws 39

Trefdag dna van het dorp

Dieter Delbaere werd op 10 okto­ber als nieuw lid van de Kwaliteitskamer Winvorm uit­ge­no­digd als cri­ti­cal friend’ op de Trefdag DNA van het Dorp’ geor­ga­ni­seerd door pro­vin­cie West-Vlaanderen, Plattelandsbeleid.
De dag werd geor­ga­ni­seerd te Zevekote waar­voor ook een mas­ter­plan DNA van het Dorp werd opge­maakt.
De pro­vin­cie is in 2020 gestart met een tra­ject voor de opmaak van ver­schil­len­de mas­ter­plan­nen voor dor­pen en wordt daar­voor bij­ge­staan door 4 ont­werp­teams.
Op deze dag werd een eer­ste eva­lu­a­tie gemaakt.

Nieuws 38

Winvorm - Robuuste gebouwen en slimme structuren

Urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd op 11 okto­ber door Winvorm uit­ge­no­digd voor een lezing rond het the­ma Robuuste gebou­wen en slim­me struc­tu­ren. Winvorm was op zoek naar een ant­woord op de vraag naar her­ge­bruik van gebou­wen, cir­cu­la­ri­teit en toekomstbestendig/​flexibel bouwen. 

Dieter Delbaere deel­de erva­rin­gen uit het omgaan met de neven- en her­be­stem­ming van kerk­ge­bou­wen in Vlaanderen. Kerkgebouwen zijn robuus­te gebou­wen bij uit­stek. Door de plaats die ze inne­men in het land­schap, door hun ken­mer­ken­de ver­schij­nings­vorm, door hun mas­si­vi­teit, door hun geschie­de­nis, door­dat ze deel zijn van het col­lec­tief geheu­gen, door hun publie­ke inte­ri­eur, … Ze zijn gebouwd voor en door de gemeen­schap. Uitdaging is, bij de trans­for­ma­tie ver­der te gaan dan lou­ter het opnieuw (of rui­mer) bestem­men van deze gebou­wen. Het zijn toe­komst­plek­ken die een belang­rij­ke rol kun­nen spe­len in de rela­tie tus­sen het indi­vi­du en het collectief.


Nieuws 47

Opening Sint-Corneliuskerk Aalbeke

Feestelijke ope­ning Sint-Corneliuskerk Aalbeke, 01.10.22 Vele blije gezich­ten en enthou­si­as­te reac­ties. Een nieuw hoofd­stuk in de rij­ke geschie­de­nis van de kerk! 

132 B 02

Architectuurwedstrijd Bisbeurs 2022

Ons wed­strijd­voor­stel voor een low-tech cir­cu­lair kan­toor­ge­bouw voor Leiedal wint de archi­tec­tuur­wed­strijd van de Bisbeurs 2022, met als the­ma cir­cu­la­ri­teit’.
Wij zijn erg blij met de bij­zon­de­re aan­dacht voor dit stu­die­pro­ject.
Het con­cept dat we samen met Bureau Bouwtechniek, Sileghem en Partners en HP Engineers heb­ben ont­wik­keld, kan als model die­nen voor pro­jec­ten
met een hoge ambi­tie op vlak van duur­zaam’ bou­wen. We staan open voor geïn­te­re­seer­de part­ners die dit model tot uit­voe­ring wil­len bren­gen in een con­creet pro­ject.

beel­den: G2 Architectural Graphics

https://​www​.bis​beurs​.be/​l​eieda…

K19 R 01

Herbestemming Sint-Amanduskerk, Iddergem

In het kader van Monumentendag wer­den door urbain archi­tec­ten­col­lec­tief ism G2 Architectural Graphics, 3d-visu­a­li­sa­ties gemaakt van de toe­kom­sti­ge trans­for­ma­tie van de kerk van Iddergem. De her­be­stem­ming van de kerk was het voor­werp van het ont­werp­ma­tig haal­baar­heids­on­der­zoek voor Projectbureau Kerken. De gemeen­te Denderleeuw koos ervoor om ver­der te gaan met het sce­na­rio 2, de intro­duc­tie van een tribunemeubel.

Nieuws 33

Herbestemming Sint-Denijskerk

De ont­werp­op­dracht voor de her­be­stem­ming van de Sint-Denijskerk te Sint-Denijs-Boekel werd half juli 2022 gegund aan urbain archi­tec­ten­col­lec­tief, in samen­wer­king met stu­dio­bont, die samen ook inston­den voor de haal­baar­heids­stu­die van de kerk in het kader van Projectbureau Herbestemming Kerken.
In de kan­di­daat­stel­ling wer­den drie moge­lij­ke scenario’s gepre­sen­teerd om de kerk in te rich­ten als urnen- en bezinningskerk.

Nieuws 32

Nevenbestemming kerk Nieuwenrode

Na een deugd­doen­de vakan­tie zijn we extra geprik­keld door onze aan­stel­ling als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de kerk van Nieuwenrode.

ism AA&0, Declerck & Partners, Groep De Groof, Real Visuals

Nieuws 29

Publicatie Sint-Corneliuskerk in Renoscripto

Het pro­ject voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Corneliuskerk werd gepu­bli­ceerd in het maart­num­mer van Renoscripto.

In een drie­luik wordt aan­dacht besteed aan erf­goed­pro­jec­ten in Kortrijk.

Nieuws 28

Nieuwe medewerker

Deze week is Cas Van Tendeloo gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain architectencollectief.

Cas stu­deer­de in 2021 af als bur­ger­lijk-inge­ni­eur aan de UGent met een hom­ma­ge aan inter­bel­lum-archi­tect Jan-Albert De Bondt.

Nieuws 27

H. Pastoor van Arskerk - Koekelare

Wij zijn zeer ver­heugd het ver­trou­wen van de gemeen­te Koekelare te heb­ben gekre­gen voor ont­werp van de her­be­stem­ming van de H. Pastoor van Arskerk, de paro­chie­kerk van de Mokker. De bij­zon­de­re bak­ste­nen kerk dateert van het Interbellum. We ont­wer­pen een gemeen­schaps­ruim­te waar de Mokkeraar trots op kan zijn.

152 B 01

Sint-Godelievekerk - Baliebrugge

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd aan­ge­steld als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Godelievekerk van Baliebrugge (Oostkamp) als bui­ten­school­se opvang, poly­va­len­te ruim­te en dorpshuis.

Nieuws 01

OLV Hemelvaartkerk - Watervliet

Team stu­dio­bont urbain archi­tec­ten­col­lec­tief – aiko – struk­tuur – bail­leul werd gese­lec­teerd voor de ont­werp­wed­strijd voor de neven­be­stem­ming van de OLV Hemelvaartkerk te Watervliet als toe­ris­tisch infor­ma­tie­punt, ten­toon­stel­lings­ruim­te en poly­va­len­te ruimte.

Insta 19

Sint-Audomaruskerk - Bissegem

Blik in de ver­nieuw­de litur­gi­sche ruim­te, met door­zicht naar de neven­be­stem­ming, wed­strijd­voor­stel Sint-Audomaruskerk, okto­ber 2021

Voor de litur­gi­sche ruim­te stel­len we een nieuw ruimte­con­cept voor een heden­daags litur­gisch gebeu­ren voor. 

We inspi­re­ren ons op het ruimte­con­cept waar­mee al op vele plaat­sen is geëx­pe­ri­men­teerd met opmer­ke­lij­ke resultaten. 

Het is een con­cept van de litur­gie­plek naar een ellips­mo­del, met in het ene brand­punt de​‘tafel van het woord’ en in het ande­re de​‘tafel van de maaltijd’. 

Tussenin is het lege mid­den. We zet­ten in op de tran­sept­ruim­te als ruim­te voor de vie­ring. Het koor wordt geva­lo­ri­seerd als een sacramentskapel.

Insta 16

Project Waterkluiskaai - Gent

Project Waterkluiskaai te Gent.
Bouw van 31 wonin­gen ver­deeld over 3 woon­ge­bou­wen.
Opstart schets­ont­werp gestart!
ism FVWW archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&0

Schermafbeelding 2022 01 20 om 14 34 47kopie

Lancering nieuwe website

Onze ver­nieuw­de web­si­te staat onli­ne met een schat aan infor­ma­tie over onze pro­jec­ten. Een groot werk van lan­ge adem, dat we met het hele team heb­ben ver­zet. Samen met Mathieu Serruys en Joris Verdoodt werk­ten we een con­cept uit dat ons werk toe­licht op uit­een­lo­pen­de manie­ren. Een heu­se ont­dek­kings­tocht die steeds weer ande­re inzich­ten biedt. Veel surf­ple­zier op urbain​-ac​.be!

Insta 13

Thuis op vakantie – Patiowoning in de Wonen-bijlage van KW

Een woning die hen com­fort en beslo­ten­heid voor hun twee­tjes ver­ze­kert, en tege­lijk met gemak de leven­di­ge pas­sa­ges van kin­de­ren en klein­kin­de­ren aan kan: Lieve en Pierre ver­zoe­nen het bes­te van twee werel­den bij hen thuis in Wortegem-Petegem. We voe­len ons hier altijd als­of we op vakan­tie zijn”, klinkt het welgemeend.

Insta 12

Masterplan Ettelgem goedgekeurd

Het mas­ter­plan voor Ettelgem werd afge­lo­pen woens­dag voor­ge­steld aan de gemeen­te­raad van de Stad Oudenburg. Er was ook rui­me belang­stel­ling voor dit agen­da­punt van de dorps­be­wo­ners. Het plan werd door de gemeen­te­raad goedgekeurd! 

We kij­ken terug op een boei­end tra­ject waar­bij we afge­lo­pen jaar heb­ben kun­nen reke­nen op gro­te par­ti­ci­pa­tie van alle betrok­ke­nen: Kerkfabriek, pas­toor, Schoolbestuur. Schooldirectie, Kern Ettelgem, de dorps­krant D’Ettelghemnaar, Gecoro, Chiro, Ouderraad van de school, jeugd, sport­ver­e­ni­gin­gen, loka­le onder­ne­mers, het CBS, Dienst Omgeving, … en voor­al de bewo­ners van Ettelgem. 

220118 STEREO 8000x5500 002 redux

Haalbaarheidsonderzoeken neven- en herbestemming parochiekerken afgerond

In 2018 zijn we samen met Studiobont en Callebaut archi­tec­ten gestart met haal­baar­heids­on­der­zoe­ken neven- en her­be­stem­ming van paro­chie­ker­ken voor Projectbureau Kerken. 

Net voor het jaar­ein­de beëin­dig­den we deze boei­en­de opdracht. 31(!) inte­res­san­te haalbaarheidsstudies. 

Dank aan de publie­ke bestu­ren en de kerk­be­stu­ren, Onroerend Erfgoed en alle ande­re betrok­ke­nen voor de samen­wer­king. Speciale dank ook aan Niek Deroo van Projectbureau Herbestemming Kerken.

Insta 08

Wedstrijdwinst project Waterkluiskaai

Feest!

Samen met fvw­w­ar­chi­tec­ten heb­ben we de wed­strijd voor soci­a­le huis­ves­ting aan de Waterkluiskaai te Gent gewon­nen, 31 nieu­we wonin­gen in opdracht van WoninGent. Drie woon­ge­bou­wen met elk een eigen karak­ter, geïn­spi­reerd door de rij­ke archi­tec­tuur en het volk­se karak­ter van de buurt. 

Wat een fij­ne samen­wer­king met fvww archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&O, Lime Engineering. We kij­ken uit naar het vervolg! 


Insta 07

Bouwen van een nieuwe buurt - Lange Bremstraat - Merksem

Wedstrijdvoorstel van team PALFIJNCATERSBREM… niet gese­lec­teerd voor uitvoering. 

Het plan voor het pro­ject­ge­bied is opge­zet met een fijn­ma­zig publiek domein. Dit wordt mede ver­ant­woord door de gefa­seer­de uit­voe­ring, maar het is voor­al een bewus­te keu­ze, om het ver­lan­gen naar een buurt die ruim aan­lei­ding geeft tot geva­ri­eer­de soci­a­le con­tac­ten te hono­re­ren.’ (Paul Vermeulen)

Een fij­ne samen­wer­king met De Smet Vermeulen Architecten, Cluster Landscape en Arcade Engineering.