Kerkwegel
Nieuwbouw rij­wo­nin­gen en meergezinswoningen

121 F 01
 • Opdrachtgever
  nv Dorpshart
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2020-..., aanvraag omgevingsvergunning
 • Locatie
  Puurs
121 I

Het pro­ject betreft de archi­tec­tu­ra­le uit­wer­king van de pro­ject­zo­ne parkwo­nin­gen’ van het RUP Dorpshart Hoogstraat’ in het cen­trum van de gemeen­te Puurs. De site bevindt aan de bin­nen­zij­de van een bouw­blok waar een park­om­ge­ving wordt beoogd. In het RUP wordt gevraagd een typo­lo­gie te ont­wik­ke­len die de spe­ci­fi­ci­teit van de park­lig­ging opti­maal benut’. In het RUP is een bij­zon­de­re pro­ject­con­tour vast­ge­legd met daar­bij horend gaba­riet en voor­schrif­ten. Bijzonder is dat het pro­ject naast de park­om­ge­ving gecon­fron­teerd wordt met de ont­slui­ting van de ach­ter­zij­de van de per­ce­len aan de Eeuwfeeststraat. Aan deze ach­ter­zij­de heb­ben de mees­te per­ce­len één of meer­de­re garageboxen.

Er is gewerkt met twee bouw­vo­lu­mes, nl. een volu­me met 5 indi­vi­du­e­le grond­ge­bon­den wonin­gen én een volu­me met 12 meergezinswoningen. 

De twee bouw­vo­lu­mes staan in rela­tie tot elkaar maar zijn bewust niet ver­bon­den. Op deze manier cre­ë­ren we een door­waad­baar­heid tus­sen de aan­rij­zo­ne voor de pri­va­te gara­ge­boxen van de per­ce­len van de Eeuwfeeststraat en de parkzo­ne. Doel is een ook de aan­rij­zo­ne deel te laten zijn van een hoog­waar­dig publiek domein, een park. De nieu­we bouw­vo­lu­mes staan in het park en zijn archi­tec­tu­raal alzij­dig uitgewerkt. 

De indi­vi­du­e­le wonin­gen zij door­zon­wo­nin­gen (noord zuid ori­ën­ta­tie) waar­van de leef­ruim­tes zich op de eer­ste ver­die­ping bevin­den. Deze wonin­gen heb­ben een zuid gerich­te bui­ten­ruim­te op het dak (dak­ter­ras & groen­dak), met zicht op het park. Bij de meer­ge­zins­wo­nin­gen isaan de zuid­zij­de, de aan­rij­zo­ne, op gelijk­vloers en eer­ste ver­die­ping geop­teerd voor twee duplex­wo­nin­gen met leef­ruim­tes op de ver­die­ping, en daar­bo­ven lig­gen­de dak­ter­ras­sen. De ande­re wonin­gen zijn appar­te­men­ten die inspe­len op de hoek­po­si­ties van het bouwvolume. 

Onder de meer­ge­zins­wo­nin­gen zijn in een kel­der naast berg­ruim­tes ook fiet­sen­stal­lin­gen beschik­baar. Een bui­ten­trap- en hel­ling zor­gen ervoor dat deze kel­der gemak­ke­lijk wordt ont­slo­ten. De kel­der staat ook in ver­bin­ding met de kel­der van het naast­ge­le­gen pro­ject van dezelf­de bouw­heer waar bewo­ners hun (deel)-wagen kun­nen parkeren.