De Peereboom
Nieuwbouw basis­school

072 B 03
 • Opdrachtgever
  Scholen van Morgen nv
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Béal & Blanckaert architectes
 • Fase
  2015, wedstrijd, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  1.750.000 euro excl.btw en erelonen
 • Locatie
  Ledegem
072 I

De inplan­ting van het gebouw zet in op de dui­de­lij­ke orga­ni­sa­tie en lees­baar­heid van de school­si­te. Er ont­staat een schar­nier­punt tus­sen de nieuw­bouw en het te behou­den bestaan­de gebouw. Op het schar­nier­punt bevindt zich de admi­ni­stra­tie en de direc­tie, de con­nec­tie tus­sen bei­de speel­plaat­sen, de toe­gang tot bei­de gebou­wen.

Het pro­gram­ma is op een hel­de­re manier geor­ga­ni­seerd in de com­pac­te nieuw­bouw. De ref­ter en de bewe­gings­ruim­te bevin­den zich op het gelijk­vloers. Beide ruim­tes kun­nen samen­ge­voegd wor­den tot een gro­te­re ruim­te. Het ope­nen van de raam­par­tij­en naar de speel­plaats toe biedt inte­res­san­te gebruiks­mo­ge­lijk­he­den.

Bovenop de poly­va­len­te ruim­te en het admi­ni­stra­tief blok wordt een niveau met 6 klas­lo­ka­len en ber­gin­gen voor­zien.
De sterk door­dach­te maar een­vou­di­ge orga­ni­sa­tie van het gebouw garan­deert een gro­te flexi­bi­li­teit en multifunctionaliteit.