BibLLLiotheek
Nieuwe stads­bi­bli­o­theek en ken­nis­cen­trum voor levens­lang leren

012 BB 05
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk, vzw Vorming Plus, AG parko, VTS/VIVO/VSPW Kortrijk/ HITEK
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Béal & Blanckaert architectes (architectuur)
  Bureau Bouwtechniek Bollinger + Grohmann (stabiliteit)
  Gebotec (technieken)
  ARA (publieke ruimte)
 • Fase
  2009, wedstrijd, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  29.000.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Kortrijk


012 I

Stedenbouwkundig is dui­de­lijk geko­zen voor een com­pact bouw­vo­lu­me (zie sta­ti­ons­om­ge­ving te Kortrijk). Dit heeft gere­sul­teerd in een sta­pe­ling van het pro­gram­ma.

Het pro­gram­ma is niet gesta­peld in een groot aan­tal onaf­han­ke­lij­ke vloer­la­gen maar in de sta­pe­ling van 6 leef­we­rel­den, spreek­woor­de­lijk in de sta­pe­ling van 6 boe­ken. Elk boek is opge­han­gen aan één groot pro­gram­ma-onder­deel (jeugd, non-fic­tie, fic­tie, maga­zijn, mul­ti-media, open leer­cen­trum) uit de tota­li­teit van het pro­gram­ma van de bibli­o­theek en het cen­trum levens­lang leren samen. 

Elk boek bestaat uit twee vloerniveau’s. Het gro­te pro­gram­ma-onder­deel is tel­kens ver­deeld over de twee niveau’s waar­door er com­po­si­ties ont­staan van hoofd­ver­die­ping met onder­lig­gend neven­ver­die­ping of een hoofd­ver­die­ping met mez­za­ni­ne.

De klei­ne­re pro­gram­ma-onder­de­len zijn geclus­terd rond de gro­te­re pro­gram­ma-onder­de­len. Door de intro­duc­tie van een ver­ti­ca­le stads­hal wordt de bezoe­ker van de bibLLLiotheek gecon­fron­teerd met de ver­schil­len­de leef­we­rel­den, de ander, en de stad.