Patiowoning
Nieuwbouw kavel­wo­ning

025 F 11
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Studio Basta (tuinontwerp)
 • Fase
  2016, opgeleverd
 • Locatie
  Wortegem-Petegem
 • Fotograaf
  Studio Claerhout
025 I

Het per­ceel van de patio­wo­ning te Wortegem-Petegem ligt in een nieu­we ver­ka­ve­ling met een hete­ro­ge­ne bebou­wing. Verschillende archi­tec­tu­ren staan er naast en tegen­over elkaar. De tuin grenst aan een weids glooi­end land­schap met mooie ver­ge­zich­ten.
Over de ver­ka­ve­ling loopt even­wel een hoog­span­nings­lijn en een zeer aan­we­zi­ge hoog­span­nings­mast staat op enke­le meters van het per­ceel. Het plan van de woning geeft een ant­woord op deze context. 

De leef­ruim­te is alzij­dig geo­ri­ën­teerd en is geor­ga­ni­seerd als een open ruim­te tus­sen geslo­ten volu­mes met daar­in de onder­steu­nen­de func­ties (gara­ge, keu­ken, slaap­ka­mers en bad­ka­mers) en rond een patio. Door deze plan­vor­ming ont­staan vier belang­rij­ke zicht­as­sen en dia­go­na­le door­zich­ten waar­door de hoog­span­nings­mast aan de aan­dacht wordt onttrokken. 

De mate­ri­a­li­teit van de gevel is door­ge­trok­ken in het inte­ri­eur waar­door de plan­vor­ming met onder­scheid tus­sen de open leef­ruim­te rond de patio, en de geslo­ten ruim­tes met onder­meer keu­ken en slaap­ka­mers, wordt ver­sterkt. Voor de geslo­ten volu­mes en de tus­sen­lig­gen­de leef­ruim­tes wer­den twee types raam­ope­nin­gen ont­wor­pen. In elke leef­ruim­te betreft dit een raam dat een vol­le­dig vlak tus­sen twee geslo­ten volu­mes vult, en zo een geka­derd zicht biedt op de zij­tuin of op het ach­ter­lig­gen­de land­schap. In de geslo­ten volu­mes wer­den geka­der­de ope­nin­gen gemaakt in de metselwerkgevels.

Het bouw­vo­lu­me in de tuin is samen met de zwem­vij­ver, een laag volu­me in beton dat uit­steekt boven het maai­veld, een aan­vul­ling op de vier geslo­ten bouw­vo­lu­mes in de woning.