Sint-Cornelius
Nevenbestemming paro­chie­kerk — rea­li­sa­tie bibli­o­theek en muziek­lo­ka­len conservatorium

Urbain ac sint cornelius aalbeke dennis de smet 7
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief, hoofdaannemer (architectuur en coördinator ontwerpteam)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  Tech3 (technieken)
  De Fonseca (akoestiek)
  Feys (veiligheid en epb)
 • Fase
  2022, opgeleverd
 • Bouwbudget
  1.520.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Aalbeke (Kortrijk)
 • Visualisatie 3D
  2G Architectural Graphics
 • Fotograaf
  Dennis De Smet
 • Prijzen
  Prijs Wivina Demeester - Excellent Bouwheerschap 2023
113 KERK I

Na een ont­werp­ma­ti­ge oefe­ning vol­gend op de stu­die­op­dracht Kerkenplan Kortrijk over­tuig­de urbain archi­tec­ten­col­lec­tief om het bestaan­de mas­ter­plan publiek patri­mo­ni­um voor Aalbeke te her­zien. Verder ont­werp­ma­tig onder­zoek leid­de tot een nieuw mas­ter­plan waar­bij de kerk wordt neven­be­stemd met bibli­o­theek en muziek­a­ca­de­mie (naast behoud van de litur­gi­sche ruim­te). Een litur­gi­sche ruim­te voor 80 per­so­nen blijft behou­den. Het bestaan­de ont­moe­tings­cen­trum wordt gere­no­veerd en de bestaan­de OCMW-huis­jes maken plaats voor een nieu­we repe­ti­tie­zaal voor de har­mo­nie. Samen wordt onge­veer 2850 m² gemeen­schaps­ruim­te gere­a­li­seerd. Het pro­ject vormt samen met de reno­va­tie en uit­brei­ding van het ont­moe­tings­cen­trum een kern­ver­ster­kend project.

Het ont­werp kwam tot stand na een ruim par­ti­ci­pa­tie­tra­ject met Kerkfabriek, Kerkpastoraal, ver­e­ni­gin­gen, dien­sten van de stad en bewoners. 

Voor de kerk is een plan ont­wik­keld waar­bij kan inge­zet wor­den op poly­va­len­tie en mul­ti­func­ti­o­na­li­teit. In de kerk­ruim­te wor­den ver­schil­len­de deel­ruim­tes voor­zien zoals bibli­o­theek, muziek­lo­ka­len en litur­gi­sche ruim­te. Ondanks de onder­ver­de­ling blijft de bij­zon­de­re erva­ring van de gro­te kerk­ruim­te bewaard. De ver­schil­len­de pro­gram­ma­de­len ver­ster­ken elkaar. Kinderen die naar de aca­de­mie komen, ver­toe­ven ook in de bibli­o­theek. De bibli­o­theek fun­geert als een ont­moe­tings­plek mid­den in het dorp, een dorps­punt. In de cen­tra­le ruim­te kun­nen klein­scha­li­ge con­cer­ten geor­ga­ni­seerd wor­den waar­bij pia­no en orgel een rol kun­nen spelen.