Baertshof
Masterplan voor­ma­li­ge druk­ke­r­ij­si­te Strobbe en omgeving

094 B 36
 • Opdrachtgever
  Stad Izegem
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2017, Winvorm, 2e laureaat
 • Locatie
  Izegem

De opdracht omvat­te de her­te­ke­ning van de site Strobbe en Baertshof te Izegem. Programma bestond uit loka­le publie­ke infra­struc­tuur (bibli­o­theek, aca­de­mie, …), publie­ke ruim­te en woon­pro­gram­ma. Belangrijke vraag was hoe om te gaan met het bestaand patri­mo­ni­um (druk­ke­rij Strobbe) en hoe het mas­ter­plan kon inspe­len op moge­lij­ke fase­ring en de com­plexe eigendomsstructuren.

Met het mas­ter­plan stelt urbain archi­tec­ten­col­lec­tief een inrich­ting voor met een dui­de­lij­ke ver­schij­nings­vorm. Het is een dui­de­lij­ke stel­ling­na­me ten opzich­te van de lig­ging van de site en de maat­schap­pe­lij­ke con­text. Er is geko­zen om de ver­schil­len­de woon­vor­men niet gezo­neerd te voor­zien op de site, maar deze te kop­pe­len zodat er van­uit de vorm aan­ge­zet wordt tot een cohe­sie tus­sen ver­schil­len­de publie­ken, in de eer­ste plaats tus­sen jong en oud. In het ruim­te­lijk model is op wel­be­paal­de plaat­sen ook ruim­te voor­zien voor programma’s zoals werka­te­lier, school, han­del, publiek pro­gram­ma, …

Het mas­ter­plan legt het kader vast dat inspi­re­rend is in de func­tie van de ver­de­re ont­wik­ke­ling door de admi­ni­stra­tie, pro­ject­ont­wik­ke­laars en architecten.