Proeftuinproject Remoflex

076 B 09
 • Opdrachtgever
  De Ark
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief, ism
  Bureau Bouwtechniek (adviseur bouwtechniek)
 • Fase
  2017, onderzoeksproject, opgeleverd
 • Locatie
  Dessel
076 I

Binnen het proef­tuin­pro­ject Remoflex’ werd een BEN (bij­na-ener­gie-neu­traal) reno­va­tie con­cept ont­wik­keld voor aan­een­ge­scha­kel­de soci­a­le woningen. 

De doel­stel­lin­gen van het con­cept waren vol­gen­de: de reno­va­tie moet op zeer kor­te ter­mijn (10 dagen per woning) wor­den gere­a­li­seerd zon­der dat de bewo­ners hun woning moe­ten ver­la­ten, het con­cept dient opschaal­baar te zijn voor gelijk­aar­di­ge wonin­gen en de wonin­gen zijn na reno­va­tie bijna-energie-neutraal. 

In eer­ste fase werd een gron­di­ge voor­stu­die uit­ge­voerd naar de bestaan­de opbou­wen, pres­ta­ties (ther­mo­gra­fie, blo­wer­door, E‑peil). Vervolgens werd in fase voor­ont­werp het reno­va­tie­con­cept bepaald. 

De nieu­we bouw­schil van gevel bestaat uit een nieu­we zelf­dra­gen­de en iso­le­ren­de kap’ boven­op de bestaan­de woning. Door het ver­wij­de­ren van de pare­ment­steen en iso­la­tie kan de nieu­we gevel­op­bouw recht­streeks dra­gen op de bestaan­de fun­de­rin­gen. De nieu­we bouw­schil bestaat uit gro­te gepre­fa­bri­ceer­de ele­men­ten. Op één, maxi­maal twee dagen tijd (per woning) kun­nen deze wor­den geplaatst.