Bissegem Binnenste Buiten
Masterplan publiek patrimonium

016 B 14
 • Opdrachtgever
  Stad Kortrijk
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2009, visie ifv masterplan, opgeleverd
 • Locatie
  Bissegem (Kortrijk)

Het mas­ter­plan Bissegem bin­nen­ste bui­ten is ont­staan uit een opdracht voor de stad Kortrijk waar­bij gezocht is naar de poten­ti­ë­le ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling van het cen­trum van de deel­ge­meen­te Bissegem. Beweegreden voor de opmaak van een mas­ter­plan was voor­na­me­lijk een beleids­be­slis­sing van de stad waar­bij beslo­ten werd om in de deel­ge­meen­tes de nog beperkt aan­we­zi­ge dien­sten­func­ties te bun­de­len: bibli­o­theek, gebieds­wer­king, ont­moe­tings­cen­trum. Bijkomend dien­de de huis­ves­ting van de jeugd­be­we­gin­gen en diver­se ver­e­ni­gin­gen te wor­den onder­zocht. We zet­ten het mas­ter­plan in om tege­lijk ook na te den­ken over toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­ling van de vol­le­di­ge kern: publie­ke ruim­te, wonen, wer­ken, zorg, …

Belangrijk was een mas­ter­plan te ont­wik­ke­len die onom­keer­ba­re fei­te­lijk­he­den zoals de auto­mo­bi­li­teit niet ont­ken­nen. Er is nage­dacht over een mas­ter­plan dat omgaat met deze fei­te­lijk­he­den, een mas­ter­plan dat een cohe­rent idee uit­zet voor de toe­kom­sti­ge ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­ling. Er is gewaar­schuwd voor droom­beel­den, idyl­les die dwars staan op de fei­te­lij­ke toe­komst. Er is gezocht naar nieu­we ideeën/​beelden die reke­ning hou­den met de con­text en in een ver­der ont­wik­ke­lings­pro­ces kun­nen rij­pen. Er is geko­zen om te spre­ken over een Bissegem Binnenste Buiten, een twee­le­dig Bissegem: het Bissegem ter hoog­te van de steen­weg, en het Bissegem aan de bin­nen­zij­de, ach­ter de lint­be­bou­wing van de steen­weg. Er is bewust geko­zen om deze twee­le­dig­heid in stand te hou­den en te wer­ken aan de kwa­li­tei­ten van elk van deze ruim­tes. Er is voor­ge­steld deze geens­zins te doen ver­smel­ten omdat dit de kwa­li­tei­ten van elk van deze con­tex­ten zou aantasten.