Voetweg
Nieuwbouw pas­sief­wo­ning met bijgebouwen

125 F 08
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  Robuust (technieken)
  EA+ (epb en duurzaamheidsadvies)
 • Fase
  2023, opgeleverd
 • Locatie
  Heist-op-den-Berg
125 I

De opdracht was een pas­sief­wo­ning te rea­li­se­ren op een ruim stuk bouw­grond. De woning dien­de naast het klas­siek woon­pro­gram­ma ruim­te te bie­den voor ont­vangst van gas­ten, muziek- en bewe­gings­ruim­te, kan­toor­ruim­te, … Het per­ceel ligt langs een klei­ne, beperkt uit­ge­rus­te weg met afwis­se­lend alleen­staan­de en half­open woning. Het ter­rein helt af naar ach­ter waar het aan­sluit op een bos­je en landbouwgronden.

Het uit­ge­brei­de pro­gram­ma werd ver­deeld over drie bouw­vo­lu­mes: de woning, een gas­ten­ver­blijf met muziek­ka­mer en een gara­ge­loods met tuin­ber­ging. De kor­rel van het afzon­der­lij­ke gebouw sloot aan bij deze van de buurt. Tegelijk zorg­de dit voor een trans­pa­ran­tie van­af de weg naar het ach­ter­lig­gen­de landbouwareaal. 

De drie volu­mes lig­gen gescha­keld rond een cen­traal erf dat een open zij­de heeft naar de straat. Op deze manier tracht het pro­ject ook gene­reus te zijn naar de omge­ving. In de woning en de bij­ge­bou­wen geniet je van de erva­ring van de ach­ter­lig­gen­de tuin, het erf en de straat. 

De opsplit­sing van het pro­gram­ma in drie bouw­vo­lu­mes bleek ook ener­ge­tisch veel voor­de­len te bie­den. De twee pro­gram­ma­on­der­de­len die min­der of geen ver­war­ming vra­gen wer­den los getrok­ken van de woning, waar­door het (qua­si) per­ma­nent te ver­war­men volu­me een stuk min­der groot is.

De ambi­tie van de bouw­heer was — naast een duur­za­me pas­sief­wo­ning gebouwd met eco­lo­gi­sche mate­ri­a­len — om off-grid te kun­nen wonen. Omdat het van­daag moei­lijk haal­baar is om het over­schot aan ener­gie die door de woning wordt opge­wekt in de zomer­maan­den op een vei­li­ge en betaal­ba­re op te slaan, is de woning voor­lo­pig nog aan­ge­slo­ten op het elek­tri­ci­teits­net. Alle voor­zie­nin­gen zijn even­wel getrof­fen om de woning in de toe­komst van het net los te koppelen.