Open Analytics
Herbestemming indu­stri­eel pand tot kantoren

054 F 01
 • Opdrachtgever
  Open Analytics bvba
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
  Studiebureau Vandenberghe (technieken)
 • Fase
  2016, opgeleverd
 • Bouwbudget
  750.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Berchem
 • Fotograaf
  Filip Dujardin
054 I diksmuidelaan

Open Analytics is een con­sul­tan­cy-bedrijf dat haar klan­ten onder­steunt op vlak van data ana­ly­se. Het team bestaat uit hoog­op­ge­lei­de pro­fie­len met exper­ti­se in wis­kun­de, sta­tis­tiek, engi­nee­ring en computerwetenschappen.

Het pro­ject omvat de rea­li­sa­tie van de kan­to­ren van Open Analytics in de Jupiterstraat te Berchem. Een hoofd­ge­bouw met moder­nis­ti­sche stijl­ken­mer­ken werd ver­bouwd. In de ach­ter­bouw bevond zich een voor­ma­lig foto­la­bo. Dit werd gesloopt en ver­van­gen door een nieuw­bouw. De opdracht­ge­ver wens­te een dyna­mi­sche kan­toor­om­ge­ving te rea­li­se­ren waar­bij kon inge­peeld wor­den op bij­zon­de­re wen­sen van de team­le­den en tege­lijk ook kon inge­zet wor­den op de ont­vangst van klan­ten en orga­ni­sa­tie van con­fe­ren­ties. Er werd kan­toor­ruim­te gecre­ëerd voor 15 men­sen. Er wer­den diver­se bureaus aan­ge­bo­den (zit­t­tend, staand, …). Er werd een bin­nen­straat ont­wor­pen die de ver­schil­len­de ruim­tes ver­bindt: ont­span­nings­ruim­te, eet­ruim­te, dou­che- en omkleed­ruim­te, con­fe­ren­tie- en lezing­ruim­te, bureaus, tele­con­fe­ren­tie­cel­len, vergaderruimtes.

Dit pro­ject ken­de in 2021 een ver­volg met het pro­ject Walter, een nieuw­bouw in de Diksmuidelaan. De nieuw­bouw sluit ach­ter­aan aan op het pro­ject in de Jupiterstraat.