Wa(a)rande(rs)?
Masterplan sport- en recre­a­tie­do­mein de Warande

013 B 30
 • Opdrachtgever
  AG Wetteren
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2009, wedstrijd, opgeleverd
 • Locatie
  Wetteren

Bouw van een nieu­we sporthal

In deze open oproep wordt de vraag gesteld naar een mas­ter­plan voor de Warande en de bouw van een nieu­we sport­hal, als uit­brei­ding bij de hui­di­ge sport­in­fra­struc­tuur. Eén van de hoofdthema’s in de opdracht­om­schrij­ving is het ver­ster­ken van de park­func­tie van de Warande.

Het uit­brei­den van de bestaan­de sport­in­fra­struc­tuur op de Warande staat ech­ter haaks op de opwaar­de­ring van de parkfunctie: 

De ruim­te­lij­ke draag­kracht van dit bin­nen­ge­bied wordt over­schre­den, de park­ele­men­ten wor­den ver­dron­gen, er wordt een zwa­re hypo­theek gelegd op moge­lij­ke uit­brei­dings­no­den in de toe­komst en er ont­staat een ster­ke ver­dich­ting ten kos­te van de open ruimte.

de Warande raakt over­vol, het park wan­kelt, de sport­hal wankelt…

Wij doen een oproep bin­nen open oproep!

Wij roe­pen de gemeen­te Wetteren op, van­daag een dui­de­lij­ke keu­ze te maken voor de Warande.

Wij roe­pen op te kie­zen voor een Warandepark als recre­a­tie­park, met ster­ke iden­ti­teit en uit­stra­ling, een visi­te­kaart­je voor de gemeente.

Wij roe­pen op de Warande te ont­wik­ke­len als een groe­ne long bin­nen Wetteren, met tal van recre­a­tie­mo­ge­lijk­he­den voor elke Wetteraar.

Wij roe­pen op deze waar­de­vol­le open ruim­te te behou­den en te ver­ster­ken.

Om dit te rea­li­se­ren moet een uit­brei­ding van de sport­in­fra­struc­tuur op de Warande ver­me­den wor­den; uit voor­lig­gend onder­zoek blijkt het wen­se­lijk de sport­in­fra­struc­tuur op de site af te bou­wen en een nieu­we loca­tie in de gemeen­te in over­we­ging te nemen.