Hoeve Toerist
Haalbaarheidsstudie hoe­ve­toe­ris­me — bouw van een nieu­we hoe­ve met schapenstallen

008 F 02
 • Opdrachtgever
  Privé
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
  Sileghem & Partners (stabiliteit)
 • Fase
  2011, opgeleverd
 • Locatie
  Sint-Laureins
 • Fotograaf
  Dieter Van Caneghem
008 I

Een gezin uit Sint-Laureins wil haar land­bouw­ac­ti­vi­tei­ten (scha­pen­kwe­ke­rij) com­bi­ne­ren met hoevetoerisme.

Een per­ceel met bestaan­de hoe­ve, beton­nen lui­fel en ver­val­len stal­lin­gen werd hier­toe aan­ge­kocht. Een mas­ter­plan voor­ziet in het oprich­ten van twee gere­cu­pe­reer­de lood­sen met een nieu­we gevel­be­kle­ding. De op het ter­rein aan­we­zi­ge beton­nen lui­fel blijft behou­den, omwil­le van haar archi­tec­tu­ra­le kwa­li­teit, en fun­geert als draai­schijf in de com­po­si­tie. Onder de lui­fel kun­nen groe­pen ont­van­gen wor­den en waren uitgestald.

Een nieu­we hoe­ve wordt opge­trok­ken op de foot­print van de bestaan­de, ver­val­len hoe­ve. Hierbij wor­den de karak­te­ris­tie­ke en tra­di­ti­o­ne­le ele­men­ten van de hoe­ve­s­tijl opge­no­men en getrans­for­meerd. Een grond­plan van gescha­kel­de kamers wordt ver­taald in een daken­spel van wis­se­len­de hel­ling en nokhoogte.