Europaschool
Nieuwbouw basis­school en middenschool

098 B 09
 • Opdrachtgever
  Scholen van Morgen
 • Ontwerpteam
  tv urbain architectencollectief +
  Béal & Blanckaert architectes
 • Fase
  2017, wedstrijd, 2e laureaat
 • Locatie
  Bredene
098 I

Schoolgebouw

De traps­ge­wij­ze opbouw van het bouw­vo­lu­me wordt hel­der ver­taald in de orga­ni­sa­tie van het pro­gram­ma over de ver­schil­len­de bouw­la­gen. De kin­de­ren door­lo­pen ach­ter­een­vol­gen­de jaren de kleu­ter­klas­sen, de klas­sen van de lage­re afde­ling en uit­ein­de­lijk deze van de mid­den­school. Deze ver­schil­len­de afde­lin­gen bevin­den zich gesta­peld boven elkaar. Het ont­wik­ke­lings­pro­ces van de kin­de­ren loopt paral­lel aan het ruim­te­lijk pro­ces waar­bij men tel­kens hoger in het gebouw huist en meer en meer geniet van de vergezichten. 

De gelaag­de opbouw wordt ver­sterkt door de aan­we­zig­heid van dak­speel­plaat­sen’ en de daar­mee ver­bon­den bui­ten­trap­pen­par­tij­en’. De trap­pen bege­lei­den de kin­de­ren op de (tra­ge) wan­de­ling van­af de bega­ne grond naar de ver­schil­len­de klas­sen­la­gen. Ze kun­nen ook inge­zet wor­den in func­tie van bui­ten­klas­sen, een toe­spraak, het schoolfeest, .… 

De speel­plaat­sen op het dak zijn ver­har­de speel­zo­nes die aan­slui­ten op de res­pec­tie­ve­lij­ke afde­lin­gen. Elk van de speel­plaat­sen is voor­zien van een lui­fel. De bega­ne grond wordt deels ver­hard en deels groen aan­ge­legd, res­pec­tie­ve­lijk als speel­zo­ne voor de kleu­ters en als twee­de speel­veld voor de lage­re klas­sen. Ook deze speel­plek­ken heb­ben elk een lui­fel waar de kin­de­ren beschut­ting kun­nen vinden. 

Gelijkvloers — Sokkel 

Op het gelijk­vloers zijn twee bouw­de­len voorzien.
Aan de ene zij­de bevindt zich de kleu­ter­af­de­ling en de admi­ni­stra­tie van de basis­school. Aan de ande­re zij­de (kant Plovieplein) vindt men de refter/​polyvalente zaal en de cir­cu­la­tie naar de ver­die­pin­gen. Tussen bei­de delen vormt een door­steek onder het gebouw de poort’ van de school. De onder­door­gang vormt de hoofd­in­kom van de school­si­te. Van hier­uit kun­nen de ver­schil­len­de leer­lin­gen­stro­men zich onaf­han­ke­lijk van elkaar ont­wik­ke­len. De admi­ni­stra­tie bevindt zich langs deze door­gang, waar­door toe­zicht en con­tro­le kun­nen geor­ga­ni­seerd wor­den. De goed geko­zen door­gang ligt ter hoog­te van de over­steek­plaats bij de inkom van het bestaan­de school­ge­bouw, waar­door een goe­de ver­bin­ding moge­lijk is met de bestaan­de klassenblokken. 

De school­si­te is ach­ter­aan begrensd door de sok­kel van het nieu­we woon­ge­bouw. Aan de lin­ker­zij­de kan de site geslo­ten wor­den door met een nieu­we rij­wo­ning tegen de school aan te bou­wen. Aan de rech­ter­zij­de kan het ter­rein afge­slo­ten zijn door een poort. 

In de onder­door­gang staat een school­poort, voor­bij de deu­ren die toe­gan­gen geven tot lin­ker- en rech­ter­deel van het gebouw (met refter/​polyvalente zaal). De deur rechts geeft onmid­del­lijk toe­gang tot een inter­ne trap. Deze trap is inte­res­sant voor het voor­op­ge­stel­de dub­bel (breed) gebruik van bepaal­de school­lo­ka­len. Via deze cir­cu­la­tie kan men heel een­vou­dig toe­gang ver­le­nen tot een beperkt (en bewust geko­zen) gedeel­te van de school: poly­va­len­te zaal, ver­ga­der­lo­kaal op +1, les­keu­ken op +3, …

Kinderen komen de school bin­nen voor­bij de poort in de onder­door­gang. Ze komen op de speel­plaats waar zich links de bui­ten­trap­pen bevin­den waar­langs ze de ver­schil­len­de ver­die­pen kun­nen bereiken. 

Stapeling

In de plan­or­ga­ni­sa­tie wordt de zij­de van de Spuikom maxi­maal benut om klas­lo­ka­len te voor­zien met zich­ten. Buitentrappen ver­bin­den de ver­schil­len­de afde­lin­gen en is er een bij­ko­men­de inter­ne ver­ti­cu­la­tie cir­cu­la­tie ter hoog­te van de hoofd­in­kom. De sani­tai­re voor­zie­nin­gen bevin­den zich in de buurt van deze circulatie. 

Kleuterklassen

De kleu­ter­klas­sen bevin­den zich langs­heen een cen­tra­le bre­de gang. De opvang­klas vormt de ver­bre­ding van deze gang en doet tege­lijk dienst als ont­vangst­ruim­te. Ze geeft toe­gang op de speel­plaats en de toi­let­ten. Bij slecht weer kun­nen kin­de­ren via de onder­door­gang en de admi­ni­stra­tie afge­zet wor­den in de opvang­klas. De opvang­klas is breed inzetbaar.

Lagere klas­sen

De lage­re school bevindt zich op +1. Via de bui­ten­speel­plaats berei­ken de kin­de­ren een cen­tra­le hal met klas­lo­ka­len aan bei­de zij­den. In de hal is er door de aan­we­zig­heid van bin­nen­ra­men een gro­te rela­tie tus­sen de hal en de ver­schil­len­de loka­len. Via een vide ter hoog­te van de cen­tra­le inkom is er con­tact tus­sen de hal en de inkom van de school. In de klas­lo­ka­len is een een­vou­dig sys­teem van kas­ten voor­zien, in de hal bevin­den zich de kapstokken. 

Middenschool

De mid­den­school de twee­de en der­de ver­die­ping, die samen een duplex-com­par­ti­ment vor­men. De leer­lin­gen berei­ken via de bui­ten­trap de speel­plaats op de twee­de ver­die­ping, waar de toe­gang is tot de cen­tra­le hal. In de cen­tra­le hal geeft een inter­ne trap toe­gang tot de hal van de der­de ver­die­ping. Er is ook een snel­le bui­ten­ver­bin­ding door een spil­trap die als sculp­tuur bui­ten opge­steld staat. 

Op de der­de ver­die­ping zijn de vier prak­tijk­lo­ka­len geclus­terd. Bij de didac­ti­sche keu­ken is de poly­va­len­te ruim­te zo geor­ga­ni­seerd dat de infra­struc­tuur zo breed moge­lijk kan wor­den inge­zet. Verder vindt men op deze boven­ste ver­die­ping de admi­ni­stra­tie en de leraars­ka­mer, met uit­zicht op het speel­vlak. Op +2 zijn de vak­lo­ka­len twee aan twee gescha­keld met de gevraag­de tussenruimte.