Groenhoven
Streefbeeld domein Groenhove en soci­a­le woon­wijk t Groenhof

DSCN7846
 • Opdrachtgever
  Gemeente Zedelgem
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief ism 100LAND
 • Fase
  2014, wedstrijd, 1e laureaat, niet uitgevoerd
 • Locatie
  Zedelgem

De oproep WINVORM OW 0106 was twee­le­dig:
- het uit­wer­ken van een plan voor de reno­va­tie van domein Groenhove 

- het uit­wer­ken van een streef­beeld voor de wijk t Groenhof (cfr. supra) 

domein Groenhove

Een kri­ti­sche eva­lu­a­tie van het bouw­pro­gram­ma leer­de dat er moge­lijk­he­den bestaan tot dub­bel­ge­bruik waar­door de net­to-opper­vlak­te kan wor­den gere­du­ceerd. Het moge­lijk dub­bel­ge­bruik blijkt onder­meer uit het gege­ven dat som­mi­ge acti­vi­tei­ten enkel plaats­vin­den tij­dens de school­pe­ri­o­de (JMA) en ande­re tij­dens vakan­tie­pe­ri­o­des (speel­plein­wer­king). Na afwe­ging werd geop­teerd voor behoud en recon­ver­sie van twee hoe­ve­ge­bou­wen en de afbraak van het klei­ne­re, erg vetus­te, der­de gebouw. De beper­king van de beschik­ba­re net­to-opper­vlak­te bleek haal­baar door de cir­cu­la­tie extern te voor­zien en in te zet­ten op de tus­sen­zo­ne tus­sen de twee gebou­wen. De tus­sen­zo­ne vormt een (boeren)-erf en cen­tra­le plek.

Streefbeeld wijk t Groenhof

Naast het plan voor domein Groenhove is er gewerkt aan een streef­beeld voor de gan­se wijk t Groenhof. Er is gezocht hoe t Groenhof en domein Groenhove samen kun­nen func­ti­o­ne­ren en samen een ruim­te­lijk geheel kun­nen vor­men ten opzich­te van de steen­weg­ruim­te, de omlig­gen­de indu­strie, en de woon­kern de Leeuw.

Er is een actie­plan opge­maakt met finan­ci­eel haal­ba­re en rea­lis­ti­sche ingre­pen op de kor­te, mid­den­lan­ge en lan­ge ter­mijn.
Het mas­ter­plan streeft naar ruim­te­lij­ke samen­hang bin­nen deze ruim­te­lij­ke omge­ving om zo tot een ster­ke iden­ti­teit te kun­nen komen. Er is inge­zet op een toe­komst­plan met een aan­tal wel­ge­ko­zen maar een­vou­di­ge cri­te­ria: gevel­ka­mers, woon­ka­mers, woon­erf, zach­te groe­ne ran­den, witruimte.

Begin vori­ge eeuw hecht­te Bruno Taut bij het ont­wer­pen van zijn Berlijnse sied­lun­gen’ veel belang aan de Gemeinschaftsgeist ‘ en stel­de hier­over het volgende: 

Hier bleibt eine der schön­sten Aufgaben des Architekten, weil sich hier dements­pre­chend etwas Ueberindividuelles und­des­halb sach­lich Geistiges ver­kör­pern muss.”

Groenhove, de omhein­de hof, kan bin­nen Groenhoven deze idee van col­lec­ti­vi­teit dra­gen. De aan­we­zi­ge haag zorgt voor een zeke­re afzon­de­ring van de par­ti­cu­lie­re invloeds­sfeer en voor neutraliteit. 

De haag wordt door­bro­ken in de raak­zo­ne tus­sen groen­ho­ve – de wit­ruim­te – woon­ka­mer. Er ont­staat een per­spec­tief van­uit de wijk op de hof en vice ver­sa. Groenhove en t Groenhof blij­ven hun zelf­stan­dig­heid bewaren. 

Samen vor­men ze Groenhoven’.