De Roode Walvis
kin­der­dag­ver­blijf bij een woonzorgcentrum

058 B 07
 • Opdrachtgever
  Stad Oostende
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief (architectuur)
 • Fase
  2013, wedstrijd, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  500.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Oostende
058 I

De opdracht omvat­te ruim­te voor ener­zijds bui­ten­school­se opvang en ander­zijds kin­der­op­vang op een site waar reeds een WZC was gehuisvest. 

Er werd geop­teerd om de bui­ten­school­se opvang in te rich­ten in de bestaan­de vleu­gel van het WZC. Voor de kin­der­op­vang werd geop­teerd voor een nieuw­bouw los­ge­kop­peld van het bestaan­de gebouw. Deze keu­ze maak­te het moge­lijk een com­pact gebouw met een gun­sti­ge net­to/­bru­to-ver­hou­ding te rea­li­se­ren. De nieuw­bouw voor de kin­der­op­vang posi­ti­o­neer­den we zoda­nig dat de tuin van het WZC een ech­te bin­nen­tuin werd. 

De leef­ruim­tes met aan­ge­le­gen bui­ten­ruim­tes vorm­den in de bin­nen­tuin een büh­ne. Een foy­er in het kin­der­dag­ver­blijf vorm­de in deze beeld­ge­dach­te de cou­lis­sen’.

Het pro­gram­ma van de kin­der­op­vang werd gescha­keld rond het pad dat reeds rond de site aan­we­zig was. Dit pad ver­kreeg op die manier bete­ke­nis. Het pad rond de site werd een pad waar diver­se ont­moe­tin­gen en con­fron­ta­ties kon­den plaats­vin­den: bezoe­kers WZC, ouders kin­der­op­vang, men­sen uit de buurt, baby’s en peu­ters, kleu­ters, bewo­ners WZC, per­so­neel van het WZC, het kin­der­dag­ver­blijf, de bui­ten­school­se opvang.