Schaerdeke
nieu­we soci­a­le woonwijk

062 B 08
 • Opdrachtgever
  shm Ijzer en Zee
 • Ontwerpteam
  urbain architectencollectief
 • Fase
  2014, Winvorm, 2e laureaat
 • Bouwbudget
  1.990.000 euro excl. btw en erelonen
 • Locatie
  Lo-Reninge
062 I

De his­to­ri­sche struc­tuur van Loo is van­daag nog steeds nadruk­ke­lijk aan­we­zig. Op een detail van de Ferrariskaart her­ken­nen we de Noord‑, Zuid‑, Oost- en Weststraat met hun res­pec­tie­ve­lij­ke poor­ten en de grach­ten­gor­del. Er is een dui­de­lijk zicht­ba­re grens tus­sen de stads­kern en het omrin­gen­de land­schap. De site waar het pro­ject gepland wordt ligt net bui­ten de grach­ten­gor­del, net voor­bij de Noordpoort, daar waar van­daag nog het uit­ge­strek­te land­schap begint. We zet­ten in op de ruim­te­lijk­heid en de beeld­waar­de van deze bij­zon­de­re locatie. 

Een door­ge­dre­ven onder­zoek naar de ver­schil­len­de moge­lij­ke inplan­tin­gen levert een finaal beeld op, waar­bij we op zoek gaan naar open­heid, door­waad­baar­heid, gelaagd­heid en pré-landschappelijkheid. Er wordt gewerkt met een aan­tal com­pac­te, gekop­pel­de bouw­vo­lu­mes en enke­le woonstegen. 

Dit resul­teert in bouw­vo­lu­mes met tel­kens twee in elkaar gescho­ven wonin­gen. Woning met drie gevels, in een grid dat gemaakt wordt door woon­ste­gen, lood­recht op de nieu­we land­we­gel. We voor­zien een cir­cu­la­tie die vorm geeft aan een func­ti­o­ne­le zone. Het in elkaar schui­ven zorgt tevens voor een dif­fe­ren­ti­a­tie in de gevel. Elke woning krijgt een ver­bre­de gevel, de ene aan de ene steeg, de ande­re aan de ande­re steeg. Met een­zelf­de type plan bie­den we een maxi­ma­le flexi­bi­li­teit aan. Zowel woon­ty­pe huur 2/3 en 2/4 als koop 3/4 en 3/5 kun­nen aan­ge­bo­den wor­den. De 4 types gene­re­ren ook een dif­fe­ren­ti­a­tie in nok­hoog­tes. Dit gene­reert een wis­se­lend dakenlandschap. 

Woningtype 1


Woningtype 2


Woningtype 3


Woningtype 4