Sint-Niklaas & Sint-Catharina
neven­be­stem­ming paro­chie­kerk — rea­li­sa­tie ont­moe­tings­cen­trum, turn­zaal en jeugdhuis

  • Opdrachtgever
  • Ontwerpteam
  • Fase
  • Bouwbudget
  • Locatie
077 I

Urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd door de stad Diksmuide (na pro­ce­du­re Winvorm) aan­ge­steld als ont­wer­per voor het nieu­we OC van Pervijze. Daarbij werd beke­ken of de St. Niklaas- en St. Catharinakerk kon inge­zet worden. 

Via ont­werp­ma­tig onder­zoek trach­ten we te komen tot een haal­ba­re en gedra­gen oplos­sing. Velen vre­zen dat Pervijze zoals vele dor­pen in de omge­ving een slaap­dorp dreigt te wor­den. Het gemeen­schaps­le­ven staat er onder druk. Het inzet­ten op gemeen­schaps­voor­zie­nin­gen is bij­ge­volg niet onbelangrijk. 

Onze opdracht in Pervijze liet toe meer nog dan enkel op de gemeen­schaps­in­fra­struc­tuur zelf in te zet­ten en na te den­ken over de publie­ke ruim­te en de ruim­te­lij­ke omge­ving van Pervijze als geheel. Dat de kerk daar­in een rol kan spe­len is evi­dent. Samen met ver­schil­len­de betrok­ke­nen werd de neven­be­stem­ming van het kerk­ge­bouw onder­zocht. Via een par­ti­ci­pa­tief tra­ject waar­in de bewo­ners, de ver­e­ni­gin­gen, het kerk­be­stuur, kerk­pas­to­raal, het deca­naat en het stads­be­stuur wer­den betrok­ken. Dit leid­de tot een draag­vlak voor rea­li­sa­tie van de neven­be­stem­ming. Het deca­naat was ech­ter van oor­deel dat de kerk van Pervijze als een hoofd­kerk (voor de ere­dienst) voor­bij de Ijzer dien­de behou­den te blij­ven. Het stads­be­stuur zag zich genood­zaakt om af te zien van de nevenbestemming. 

Dit pro­ject ken­de een ver­volg in de opdracht voor nieuw­bouw van een OC voor Pervijze.