Nieuws 49

Reportage Tendens Wonen

De repor­ta­ge over woon­erf Leiaarde in Heule is te zien op ten​dens​.tv
We vorm­den er drie hoe­ve­ge­bou­wen om tot ener­gie­zui­ni­ge gezins­wo­nin­gen rond een col­lec­tief woon­erf.
Bedankt aan de erf­be­wo­ners voor de gast­vrij­heid en de fij­ne ontvangst!

Nieuws 48

nieuwe medewerker

Deze week is Amirreza Mohabbat gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain archi­tec­ten­col­lec­tief.
Na zijn Bachelor in de Architectuur aan de Universiteit van Teheran (Iran), sloot Amirreza in 2021 zijn stu­dies af met een Master in de Architectuur aan de KU Leuven, Campus Brussel.
Als sta­gair was hij daar­na aan de slag bij l’Escaut Architecture, het bureau van Olivier Bastin in Brussel.

Welkom bij het collectief!

Nieuws 46

opening ontmoetingscentrum Aalbeke

Op 25 maart werd het ont­moe­tings­cen­trum in Aalbeke offi­ci­eel geo­pend, 40 jaar na de ope­ning van het oude gebouw. Meer dan 600 Aalbekenaren trok­ken in pro­ces­sie van de oude gebou­wen naar het ont­moe­tings­cen­trum, onder muzi­ka­le bege­lei­ding van de har­mo­nie. Samen met de neven­be­stem­de Sint-Cornelius kerk vormt het ont­moe­tings­cen­trum een belang­rij­ke motor voor het brui­sen­de ver­e­ni­gings­le­ven in dit dorp.

Nieuws 44

Dorp en kwaliteit – lezing Winvorm 2023

Hoe maken we onze dor­pen (veer)krachtig voor de toekomst?

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zorgt mee voor de aftrap van de nieu­we lezin­gen­reeks van Winvorm.

Op dins­dag 14 maart 2023 geeft Dieter Delbaere een toe­lich­ting bij het Masterplan voor het dorp Ettelgem.

Nieuws 43

VACATURE

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zoekt 2 gedre­ven (ir-)architecten om het team te ver­ster­ken en mee te wer­ken aan boei­en­de pro­jec­ten op vlak van archi­tec­tuur en stedenbouw. 

Op sta­pel staan ver­schil­len­de pro­jec­ten voor de neven- en her­be­stem­ming van ker­ken, meer­vou­dig en col­lec­tief wonen, inclu­sie­ve zorg­pro­jec­ten, soci­a­le huis­ves­ting en de ver­bou­wing van gezinswoningen. 

1. sta­gi­air (ir-) architect

pro­fiel
pas afge­stu­deerd of sta­ge reeds aan­ge­vat, met ster­ke ont­werp- en gra­fi­sche kwaliteiten.

taken­pak­ket
bin­nen het col­lec­tief bied je bij­stand in de ver­schil­len­de fasen van het ont­werp- en bouw­pro­ces onder de vleu­gels van pro­jectar­chi­tec­ten, je wordt aan­ge­moe­digd om zelf­stan­dig­heid op te bou­wen en ver­ant­woor­de­lijk­he­den op te nemen.

2. pro­jectar­chi­tect met ervaring

pro­fiel
erva­ring in aan­be­ste­dings- en uit­voe­rings­fa­se, ken­nis van de wet op over­heids­op­drach­ten, talent om gestruc­tu­reerd te wer­ken en een team aan te stu­ren, con­tact met klanten.

taken­pak­ket
bin­nen het col­lec­tief ligt je focus op de opmaak van aan­be­ste­dings­dos­siers voor mid­del­gro­te tot gro­te (overheids)opdrachten en stuur je een team van mede­wer­kers aan, daar­naast volg je de con­cre­te uit­voe­ring van wer­ken op bij­ge­staan door projectmedewerkers.

Een goe­de ken­nis van het Nederlands of een lopen­de oplei­ding Nederlands wordt gevraagd.

Kennis van Vectorworks is een plus maar geen ver­eis­te.

Ben je gedre­ven, een team­spe­ler en heb je een gezon­de por­tie mensenkennis?

Stuur dan je cv en moti­va­tie­brief naar info@​urbain-​ac.​be.

We ver­wel­ko­men je aan­slui­tend graag voor een ver­ken­nend gesprek!

Nieuws 42b

Leefbaarheid van West-Vlaamse dorpen

Naar aan­lei­ding van een rond­vraag over de leef­baar­heid van lan­de­lijk gele­gen woon­ker­nen orga­ni­seert het pro­vin­cie­be­stuur West-Vlaanderen op 27.01.2023 een stu­die­dag in dorps­ci­ne­ma De Keizer te Lichtervelde. 

Verschillende exper­ten wor­den uit­ge­no­digd om aan de hand van con­cre­te prak­tijk­voor­beel­den aan­be­ve­lin­gen voor het beleid te presenteren.

Dieter Delbaere van urbain archi­tec­ten­col­lec­tief zal er spre­ken over ruim­te­lij­ke kwa­li­teit en het belang van inter­ge­ne­ra­ti­o­ne­le ont­moe­tings­plaat­sen in lan­de­lij­ke kernen.

Nieuws 41

nieuwe medewerker

Deze week is Kristof Croes gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain architectencollectief.

Kristof sloot in 2019 zijn stu­dies af met een Internationale Master in de Architectuur aan de KU Leuven, Campus Gent.

Als sta­gair was hij aan de slag bij Brandlhuber+ in Berlijn waar­na hij erva­ring opdeed als sta­gair bij Abscis Architecten in Gent.

Welkom bij het collectief!

Nieuws 39

Trefdag dna van het dorp

Dieter Delbaere werd op 10 okto­ber als nieuw lid van de Kwaliteitskamer Winvorm uit­ge­no­digd als cri­ti­cal friend’ op de Trefdag DNA van het Dorp’ geor­ga­ni­seerd door pro­vin­cie West-Vlaanderen, Plattelandsbeleid.
De dag werd geor­ga­ni­seerd te Zevekote waar­voor ook een mas­ter­plan DNA van het Dorp werd opge­maakt.
De pro­vin­cie is in 2020 gestart met een tra­ject voor de opmaak van ver­schil­len­de mas­ter­plan­nen voor dor­pen en wordt daar­voor bij­ge­staan door 4 ont­werp­teams.
Op deze dag werd een eer­ste eva­lu­a­tie gemaakt.

Nieuws 38

Winvorm - Robuuste gebouwen en slimme structuren

Urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd op 11 okto­ber door Winvorm uit­ge­no­digd voor een lezing rond het the­ma Robuuste gebou­wen en slim­me struc­tu­ren. Winvorm was op zoek naar een ant­woord op de vraag naar her­ge­bruik van gebou­wen, cir­cu­la­ri­teit en toekomstbestendig/​flexibel bouwen. 

Dieter Delbaere deel­de erva­rin­gen uit het omgaan met de neven- en her­be­stem­ming van kerk­ge­bou­wen in Vlaanderen. Kerkgebouwen zijn robuus­te gebou­wen bij uit­stek. Door de plaats die ze inne­men in het land­schap, door hun ken­mer­ken­de ver­schij­nings­vorm, door hun mas­si­vi­teit, door hun geschie­de­nis, door­dat ze deel zijn van het col­lec­tief geheu­gen, door hun publie­ke inte­ri­eur, … Ze zijn gebouwd voor en door de gemeen­schap. Uitdaging is, bij de trans­for­ma­tie ver­der te gaan dan lou­ter het opnieuw (of rui­mer) bestem­men van deze gebou­wen. Het zijn toe­komst­plek­ken die een belang­rij­ke rol kun­nen spe­len in de rela­tie tus­sen het indi­vi­du en het collectief.

Nieuws 47

Opening Sint-Corneliuskerk Aalbeke

Feestelijke ope­ning Sint-Corneliuskerk Aalbeke, 01.10.22 Vele blije gezich­ten en enthou­si­as­te reac­ties. Een nieuw hoofd­stuk in de rij­ke geschie­de­nis van de kerk! 

132 B 02

Architectuurwedstrijd Bisbeurs 2022

Ons wed­strijd­voor­stel voor een low-tech cir­cu­lair kan­toor­ge­bouw voor Leiedal wint de archi­tec­tuur­wed­strijd van de Bisbeurs 2022, met als the­ma cir­cu­la­ri­teit’.
Wij zijn erg blij met de bij­zon­de­re aan­dacht voor dit stu­die­pro­ject.
Het con­cept dat we samen met Bureau Bouwtechniek, Sileghem en Partners en HP Engineers heb­ben ont­wik­keld, kan als model die­nen voor pro­jec­ten
met een hoge ambi­tie op vlak van duur­zaam’ bou­wen. We staan open voor geïn­te­re­seer­de part­ners die dit model tot uit­voe­ring wil­len bren­gen in een con­creet pro­ject.

beel­den: G2 Architectural Graphics

https://​www​.bis​beurs​.be/​l​eieda…

K19 R 01

Herbestemming Sint-Amanduskerk, Iddergem

In het kader van Monumentendag wer­den door urbain archi­tec­ten­col­lec­tief ism G2 Architectural Graphics, 3d-visu­a­li­sa­ties gemaakt van de toe­kom­sti­ge trans­for­ma­tie van de kerk van Iddergem. De her­be­stem­ming van de kerk was het voor­werp van het ont­werp­ma­tig haal­baar­heids­on­der­zoek voor Projectbureau Kerken. De gemeen­te Denderleeuw koos ervoor om ver­der te gaan met het sce­na­rio 2, de intro­duc­tie van een tribunemeubel.

Nieuws 33

Herbestemming Sint-Denijskerk

De ont­werp­op­dracht voor de her­be­stem­ming van de Sint-Denijskerk te Sint-Denijs-Boekel werd half juli 2022 gegund aan urbain archi­tec­ten­col­lec­tief, in samen­wer­king met stu­dio­bont, die samen ook inston­den voor de haal­baar­heids­stu­die van de kerk in het kader van Projectbureau Herbestemming Kerken.
In de kan­di­daat­stel­ling wer­den drie moge­lij­ke scenario’s gepre­sen­teerd om de kerk in te rich­ten als urnen- en bezinningskerk.

Nieuws 32

Nevenbestemming kerk Nieuwenrode

Na een deugd­doen­de vakan­tie zijn we extra geprik­keld door onze aan­stel­ling als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de kerk van Nieuwenrode.

ism AA&0, Declerck & Partners, Groep De Groof, Real Visuals

Nieuws 29

Publicatie Sint-Corneliuskerk in Renoscripto

Het pro­ject voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Corneliuskerk werd gepu­bli­ceerd in het maart­num­mer van Renoscripto.

In een drie­luik wordt aan­dacht besteed aan erf­goed­pro­jec­ten in Kortrijk.

Nieuws 28

Nieuwe medewerker

Deze week is Cas Van Tendeloo gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain architectencollectief.

Cas stu­deer­de in 2021 af als bur­ger­lijk-inge­ni­eur aan de UGent met een hom­ma­ge aan inter­bel­lum-archi­tect Jan-Albert De Bondt.

Nieuws 27

H. Pastoor van Arskerk - Koekelare

Wij zijn zeer ver­heugd het ver­trou­wen van de gemeen­te Koekelare te heb­ben gekre­gen voor ont­werp van de her­be­stem­ming van de H. Pastoor van Arskerk, de paro­chie­kerk van de Mokker. De bij­zon­de­re bak­ste­nen kerk dateert van het Interbellum. We ont­wer­pen een gemeen­schaps­ruim­te waar de Mokkeraar trots op kan zijn.

152 B 01

Sint-Godelievekerk - Baliebrugge

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd aan­ge­steld als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Godelievekerk van Baliebrugge (Oostkamp) als bui­ten­school­se opvang, poly­va­len­te ruim­te en dorpshuis.

Nieuws 01

OLV Hemelvaartkerk - Watervliet

Team stu­dio­bont urbain archi­tec­ten­col­lec­tief – aiko – struk­tuur – bail­leul werd gese­lec­teerd voor de ont­werp­wed­strijd voor de neven­be­stem­ming van de OLV Hemelvaartkerk te Watervliet als toe­ris­tisch infor­ma­tie­punt, ten­toon­stel­lings­ruim­te en poly­va­len­te ruimte.

Insta 19

Sint-Audomaruskerk - Bissegem

Blik in de ver­nieuw­de litur­gi­sche ruim­te, met door­zicht naar de neven­be­stem­ming, wed­strijd­voor­stel Sint-Audomaruskerk, okto­ber 2021

Voor de litur­gi­sche ruim­te stel­len we een nieuw ruimte­con­cept voor een heden­daags litur­gisch gebeu­ren voor. 

We inspi­re­ren ons op het ruimte­con­cept waar­mee al op vele plaat­sen is geëx­pe­ri­men­teerd met opmer­ke­lij­ke resultaten. 

Het is een con­cept van de litur­gie­plek naar een ellips­mo­del, met in het ene brand­punt de​‘tafel van het woord’ en in het ande­re de​‘tafel van de maaltijd’. 

Tussenin is het lege mid­den. We zet­ten in op de tran­sept­ruim­te als ruim­te voor de vie­ring. Het koor wordt geva­lo­ri­seerd als een sacramentskapel.

Insta 16

Project Waterkluiskaai - Gent

Project Waterkluiskaai te Gent.
Bouw van 31 wonin­gen ver­deeld over 3 woon­ge­bou­wen.
Opstart schets­ont­werp gestart!
ism FVWW archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&0

Schermafbeelding 2022 01 20 om 14 34 47kopie

Lancering nieuwe website

Onze ver­nieuw­de web­si­te staat onli­ne met een schat aan infor­ma­tie over onze pro­jec­ten. Een groot werk van lan­ge adem, dat we met het hele team heb­ben ver­zet. Samen met Mathieu Serruys en Joris Verdoodt werk­ten we een con­cept uit dat ons werk toe­licht op uit­een­lo­pen­de manie­ren. Een heu­se ont­dek­kings­tocht die steeds weer ande­re inzich­ten biedt. Veel surf­ple­zier op urbain​-ac​.be!

Insta 13

Thuis op vakantie – Patiowoning in de Wonen-bijlage van KW

Een woning die hen com­fort en beslo­ten­heid voor hun twee­tjes ver­ze­kert, en tege­lijk met gemak de leven­di­ge pas­sa­ges van kin­de­ren en klein­kin­de­ren aan kan: Lieve en Pierre ver­zoe­nen het bes­te van twee werel­den bij hen thuis in Wortegem-Petegem. We voe­len ons hier altijd als­of we op vakan­tie zijn”, klinkt het welgemeend.

Insta 12

Masterplan Ettelgem goedgekeurd

Het mas­ter­plan voor Ettelgem werd afge­lo­pen woens­dag voor­ge­steld aan de gemeen­te­raad van de Stad Oudenburg. Er was ook rui­me belang­stel­ling voor dit agen­da­punt van de dorps­be­wo­ners. Het plan werd door de gemeen­te­raad goedgekeurd! 

We kij­ken terug op een boei­end tra­ject waar­bij we afge­lo­pen jaar heb­ben kun­nen reke­nen op gro­te par­ti­ci­pa­tie van alle betrok­ke­nen: Kerkfabriek, pas­toor, Schoolbestuur. Schooldirectie, Kern Ettelgem, de dorps­krant D’Ettelghemnaar, Gecoro, Chiro, Ouderraad van de school, jeugd, sport­ver­e­ni­gin­gen, loka­le onder­ne­mers, het CBS, Dienst Omgeving, … en voor­al de bewo­ners van Ettelgem. 

220118 STEREO 8000x5500 002 redux

Haalbaarheidsonderzoeken neven- en herbestemming parochiekerken afgerond

In 2018 zijn we samen met Studiobont en Callebaut archi­tec­ten gestart met haal­baar­heids­on­der­zoe­ken neven- en her­be­stem­ming van paro­chie­ker­ken voor Projectbureau Kerken. 

Net voor het jaar­ein­de beëin­dig­den we deze boei­en­de opdracht. 31(!) inte­res­san­te haalbaarheidsstudies. 

Dank aan de publie­ke bestu­ren en de kerk­be­stu­ren, Onroerend Erfgoed en alle ande­re betrok­ke­nen voor de samen­wer­king. Speciale dank ook aan Niek Deroo van Projectbureau Herbestemming Kerken.

Insta 08

Wedstrijdwinst project Waterkluiskaai

Feest!

Samen met fvw­w­ar­chi­tec­ten heb­ben we de wed­strijd voor soci­a­le huis­ves­ting aan de Waterkluiskaai te Gent gewon­nen, 31 nieu­we wonin­gen in opdracht van WoninGent. Drie woon­ge­bou­wen met elk een eigen karak­ter, geïn­spi­reerd door de rij­ke archi­tec­tuur en het volk­se karak­ter van de buurt. 

Wat een fij­ne samen­wer­king met fvww archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&O, Lime Engineering. We kij­ken uit naar het vervolg! 

Insta 07

Bouwen van een nieuwe buurt - Lange Bremstraat - Merksem

Wedstrijdvoorstel van team PALFIJNCATERSBREM… niet gese­lec­teerd voor uitvoering. 

Het plan voor het pro­ject­ge­bied is opge­zet met een fijn­ma­zig publiek domein. Dit wordt mede ver­ant­woord door de gefa­seer­de uit­voe­ring, maar het is voor­al een bewus­te keu­ze, om het ver­lan­gen naar een buurt die ruim aan­lei­ding geeft tot geva­ri­eer­de soci­a­le con­tac­ten te hono­re­ren.’ (Paul Vermeulen)

Een fij­ne samen­wer­king met De Smet Vermeulen Architecten, Cluster Landscape en Arcade Engineering.