Nieuws 37

Vacature (ir-)architect met ervaring

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief is nog steeds op zoek naar een nieu­we mede­wer­ker, voor de opvol­ging van boei­en­de pro­jec­ten in ver­schil­len­de fasen van het bouw­pro­ces. Ervaring is een plus­punt.

Ben je op zoek naar een nieu­we uit­da­ging, stuur dan je cv en portof­lio naar info@​urbain-​ac.​be
We bie­den een fij­ne werk­om­ge­ving, in een jong en enthou­si­ast team, in het cen­trum van Gent.

beeld: pro­ject Waterkluiskaai, Gent
urbain archi­tec­ten­col­lec­tief ism FVWW architecten.

Nieuws 36

feestelijke opening Sint-Corneliuskerk

Het won­der is geschied, Sint-Cornelius is terug en hoe!

Op zater­dag 1 okto­ber 2022 wordt de neven­be­stem­de kerk in Aalbeke fees­te­lijk geo­pend door de Stad Kortrijk.
Een pro­ject van urbain archi­tec­ten­col­lec­tief in samen­wer­king met Sileghem & Partners, Tech3, De Fonseca, Feys,
uit­ge­voerd door Monument Vandekerckhove, Vanden Berghe en ASD.

Iedereen wel­kom van­af 14u tot 17u, met om 15u30 wel­komst­woord en receptie.

132 B 02

Architectuurwedstrijd Bisbeurs 2022

Ons wed­strijd­voor­stel voor een low-tech cir­cu­lair kan­toor­ge­bouw voor Leiedal wint de archi­tec­tuur­wed­strijd van de Bisbeurs 2022, met als the­ma cir­cu­la­ri­teit’.
Wij zijn erg blij met de bij­zon­de­re aan­dacht voor dit stu­die­pro­ject.
Het con­cept dat we samen met Bureau Bouwtechniek, Sileghem en Partners en HP Engineers heb­ben ont­wik­keld, kan als model die­nen voor pro­jec­ten
met een hoge ambi­tie op vlak van duur­zaam’ bou­wen. We staan open voor geïn­te­re­seer­de part­ners die dit model tot uit­voe­ring wil­len bren­gen in een con­creet pro­ject.

beel­den: G2 Architectural Graphics

https://​www​.bis​beurs​.be/​l​eieda…

K19 R 01

Herbestemming Sint-Amanduskerk, Iddergem

In het kader van Monumentendag wer­den door urbain archi­tec­ten­col­lec­tief ism G2 Architectural Graphics, 3d-visu­a­li­sa­ties gemaakt van de toe­kom­sti­ge trans­for­ma­tie van de kerk van Iddergem. De her­be­stem­ming van de kerk was het voor­werp van het ont­werp­ma­tig haal­baar­heids­on­der­zoek voor Projectbureau Kerken. De gemeen­te Denderleeuw koos ervoor om ver­der te gaan met het sce­na­rio 2, de intro­duc­tie van een tribunemeubel.

Nieuws 34

Nevenbestemming Sint-Corneliuskerk, Aalbeke

Na een intens en boei­end bouw­pro­ces, dat we zijn gestart in 2016, is de neven­be­stem­de Sint-Corneliuskerk van Aalbeke klaar voor gebruik!

Hemel en aar­de wer­den ver­zet door alle bouw­part­ners om het pro­ject tot een goed ein­de te bren­gen. Gisterenavond weer­klon­ken de eer­ste pia­no­klan­ken tij­dens de les­sen van het Conservatorium en ook de klok­ken lui­den weer in het dorp. De nieu­we bibli­o­theek wordt op 17 sep­tem­ber geo­pend voor het publiek.

Op 24 sep­tem­ber wordt de nieu­we Sint-Corneliuskapel offi­ci­eel geo­pend en inge­wijd door Mgr. Lode Aerts,
als orgel­punt van het noveen, dat na 2 jaar opnieuw in de kerk kan plaats­vin­den.

De neven­be­stem­de kerk wordt offi­ci­eel en fees­te­lijk geo­pend door de stad Kortrijk op 1 okto­ber 2022. We zijn aan het begin van het nieu­we school­jaar erg blij met het nieu­we leven in dit bij­zon­de­re gebouw.

Nieuws 33

Herbestemming Sint-Denijskerk

De ont­werp­op­dracht voor de her­be­stem­ming van de Sint-Denijskerk te Sint-Denijs-Boekel werd half juli 2022 gegund aan urbain archi­tec­ten­col­lec­tief, in samen­wer­king met stu­dio­bont, die samen ook inston­den voor de haal­baar­heids­stu­die van de kerk in het kader van Projectbureau Herbestemming Kerken.
In de kan­di­daat­stel­ling wer­den drie moge­lij­ke scenario’s gepre­sen­teerd om de kerk in te rich­ten als urnen- en bezinningskerk.

Nieuws 32

Nevenbestemming kerk Nieuwenrode

Na een deugd­doen­de vakan­tie zijn we extra geprik­keld door onze aan­stel­ling als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de kerk van Nieuwenrode.

ism AA&0, Declerck & Partners, Groep De Groof, Real Visuals

Nieuws 30

Prefigurations / Future Places Forum

De neven­be­stem­ming van de Sint-Corneliuskerk te Aalbeke maakt deel uit van Prefigurations’, een ten­toon­stel­ling over archi­tec­tuur en tran­si­ties, in het kader van De Grote Verbouwing.
Dit gebeurt als voor­beeld van een wijk­mo­tor bin­nen de cate­go­rie nieu­we maat­schap­pe­lij­ke infrastructuur’. 

We zijn heel ver­heugd dat de poten­ties van de neven- en her­be­stem­ming van paro­chie­ker­ken bin­nen het ver­haal van tran­si­tie onder de aan­dacht wor­den gebracht. 

Nieuws 29

Publicatie Sint-Corneliuskerk in Renoscripto

Het pro­ject voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Corneliuskerk werd gepu­bli­ceerd in het maart­num­mer van Renoscripto.

In een drie­luik wordt aan­dacht besteed aan erf­goed­pro­jec­ten in Kortrijk.

Nieuws 28

Nieuwe medewerker

Deze week is Cas Van Tendeloo gestart als nieu­we mede­wer­ker bij urbain architectencollectief.

Cas stu­deer­de in 2021 af als bur­ger­lijk-inge­ni­eur aan de UGent met een hom­ma­ge aan inter­bel­lum-archi­tect Jan-Albert De Bondt.

Nieuws 27

H. Pastoor van Arskerk - Koekelare

Wij zijn zeer ver­heugd het ver­trou­wen van de gemeen­te Koekelare te heb­ben gekre­gen voor ont­werp van de her­be­stem­ming van de H. Pastoor van Arskerk, de paro­chie­kerk van de Mokker. De bij­zon­de­re bak­ste­nen kerk dateert van het Interbellum. We ont­wer­pen een gemeen­schaps­ruim­te waar de Mokkeraar trots op kan zijn.

152 B 01

Sint-Godelievekerk - Baliebrugge

urbain archi­tec­ten­col­lec­tief werd aan­ge­steld als ont­wer­per voor de neven­be­stem­ming van de Sint-Godelievekerk van Baliebrugge (Oostkamp) als bui­ten­school­se opvang, poly­va­len­te ruim­te en dorpshuis.

Nieuws 01

OLV Hemelvaartkerk - Watervliet

Team stu­dio­bont urbain archi­tec­ten­col­lec­tief – aiko – struk­tuur – bail­leul werd gese­lec­teerd voor de ont­werp­wed­strijd voor de neven­be­stem­ming van de OLV Hemelvaartkerk te Watervliet als toe­ris­tisch infor­ma­tie­punt, ten­toon­stel­lings­ruim­te en poly­va­len­te ruimte.

Insta 19

Sint-Audomaruskerk - Bissegem

Blik in de ver­nieuw­de litur­gi­sche ruim­te, met door­zicht naar de neven­be­stem­ming, wed­strijd­voor­stel Sint-Audomaruskerk, okto­ber 2021

Voor de litur­gi­sche ruim­te stel­len we een nieuw ruimte­con­cept voor een heden­daags litur­gisch gebeu­ren voor. 

We inspi­re­ren ons op het ruimte­con­cept waar­mee al op vele plaat­sen is geëx­pe­ri­men­teerd met opmer­ke­lij­ke resultaten. 

Het is een con­cept van de litur­gie­plek naar een ellips­mo­del, met in het ene brand­punt de​‘tafel van het woord’ en in het ande­re de​‘tafel van de maaltijd’. 

Tussenin is het lege mid­den. We zet­ten in op de tran­sept­ruim­te als ruim­te voor de vie­ring. Het koor wordt geva­lo­ri­seerd als een sacramentskapel.

Insta 16

Project Waterkluiskaai - Gent

Project Waterkluiskaai te Gent.
Bouw van 31 wonin­gen ver­deeld over 3 woon­ge­bou­wen.
Opstart schets­ont­werp gestart!
ism FVWW archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&0

Schermafbeelding 2022 01 20 om 14 34 47kopie

Lancering nieuwe website

Onze ver­nieuw­de web­si­te staat onli­ne met een schat aan infor­ma­tie over onze pro­jec­ten. Een groot werk van lan­ge adem, dat we met het hele team heb­ben ver­zet. Samen met Mathieu Serruys en Joris Verdoodt werk­ten we een con­cept uit dat ons werk toe­licht op uit­een­lo­pen­de manie­ren. Een heu­se ont­dek­kings­tocht die steeds weer ande­re inzich­ten biedt. Veel surf­ple­zier op urbain​-ac​.be!

Insta 13

Thuis op vakantie – Patiowoning in de Wonen-bijlage van KW

Een woning die hen com­fort en beslo­ten­heid voor hun twee­tjes ver­ze­kert, en tege­lijk met gemak de leven­di­ge pas­sa­ges van kin­de­ren en klein­kin­de­ren aan kan: Lieve en Pierre ver­zoe­nen het bes­te van twee werel­den bij hen thuis in Wortegem-Petegem. We voe­len ons hier altijd als­of we op vakan­tie zijn”, klinkt het welgemeend.

Insta 12

Masterplan Ettelgem goedgekeurd

Het mas­ter­plan voor Ettelgem werd afge­lo­pen woens­dag voor­ge­steld aan de gemeen­te­raad van de Stad Oudenburg. Er was ook rui­me belang­stel­ling voor dit agen­da­punt van de dorps­be­wo­ners. Het plan werd door de gemeen­te­raad goedgekeurd! 

We kij­ken terug op een boei­end tra­ject waar­bij we afge­lo­pen jaar heb­ben kun­nen reke­nen op gro­te par­ti­ci­pa­tie van alle betrok­ke­nen: Kerkfabriek, pas­toor, Schoolbestuur. Schooldirectie, Kern Ettelgem, de dorps­krant D’Ettelghemnaar, Gecoro, Chiro, Ouderraad van de school, jeugd, sport­ver­e­ni­gin­gen, loka­le onder­ne­mers, het CBS, Dienst Omgeving, … en voor­al de bewo­ners van Ettelgem. 

220118 STEREO 8000x5500 002 redux

Haalbaarheidsonderzoeken neven- en herbestemming parochiekerken afgerond

In 2018 zijn we samen met Studiobont en Callebaut archi­tec­ten gestart met haal­baar­heids­on­der­zoe­ken neven- en her­be­stem­ming van paro­chie­ker­ken voor Projectbureau Kerken. 

Net voor het jaar­ein­de beëin­dig­den we deze boei­en­de opdracht. 31(!) inte­res­san­te haalbaarheidsstudies. 

Dank aan de publie­ke bestu­ren en de kerk­be­stu­ren, Onroerend Erfgoed en alle ande­re betrok­ke­nen voor de samen­wer­king. Speciale dank ook aan Niek Deroo van Projectbureau Herbestemming Kerken.

Insta 08

Wedstrijdwinst project Waterkluiskaai

Feest!

Samen met fvw­w­ar­chi­tec­ten heb­ben we de wed­strijd voor soci­a­le huis­ves­ting aan de Waterkluiskaai te Gent gewon­nen, 31 nieu­we wonin­gen in opdracht van WoninGent. Drie woon­ge­bou­wen met elk een eigen karak­ter, geïn­spi­reerd door de rij­ke archi­tec­tuur en het volk­se karak­ter van de buurt. 

Wat een fij­ne samen­wer­king met fvww archi­tec­ten, Gevelinzicht, AA&O, Lime Engineering. We kij­ken uit naar het vervolg! 

Insta 07

Bouwen van een nieuwe buurt - Lange Bremstraat - Merksem

Wedstrijdvoorstel van team PALFIJNCATERSBREM… niet gese­lec­teerd voor uitvoering. 

Het plan voor het pro­ject­ge­bied is opge­zet met een fijn­ma­zig publiek domein. Dit wordt mede ver­ant­woord door de gefa­seer­de uit­voe­ring, maar het is voor­al een bewus­te keu­ze, om het ver­lan­gen naar een buurt die ruim aan­lei­ding geeft tot geva­ri­eer­de soci­a­le con­tac­ten te hono­re­ren.’ (Paul Vermeulen)

Een fij­ne samen­wer­king met De Smet Vermeulen Architecten, Cluster Landscape en Arcade Engineering.