Lelijke Plekjes - Harelbeke
Transformatie van 'lelijke plekjes' tot interessante plaatsen in de gemeenten van het werkgebied van de intercommunale Leiedal

opdrachtgever Intercommunale Leiedal/Gemeente Harelbeke
ontwerpteam urbain architectencollectief
ligging Wijk Zandberg, Harelbeke
status studie afgerond
datum 2011-2012

Harelbeke vormt deel van een sterk verstedelijkt landschap dat zich uitstrekt van Kortrijk tot Gent. Het verkeersnetwerk met een aantal parallele verkeersaders in oost-west richting en daarop een opeenvolging van dwarse noord-zuid aftakkingen is er zeer kenmerkend en dominant. Deze realiteit is zeer bepalend voor de ‘mental map’ van zowel de bewoner als de passant.
Deze situatie zien we ook in de Zandbergwijk. De wijk is opgespannen tussen de N43 en de spoorwegverbinding én wordt doorsneden door de Hippodroomstraat en de Zandbergstraat. Tussen de parallelle aders, de N43 (de Gentse/Kortrijksesteenweg), de Hippodroomstraat, de Zandbergstraat en de Harlemboislaan, zijn er diverse dwarse aftakkingen die het quasi volledig bebouwde veld sterk fragmenteren. De Hippodroomstraat is breed gedimensioneerd en nodigt uit tot snel rijden. Zoals op andere plaatsen in Harelbeke heeft men op diverse punten langs de Hippodroomstraat gezocht naar verkeersremmende maatregelen. Een autorit vertrekkende van Kortrijk naar Harelbeke centrum langs de Hippodroomstraat lijkt op een hindernissenparcours.
De belevingswereld van de autobestuurder en van de fietser wordt gekenmerkt door de opeenvolgende situaties met betonnen stootranden, richtingsveranderingen, vluchtheuvels, …

Wat stellen we voor?
We stellen voor de Hippodroomstraat opnieuw een rechtdoorlopend profiel te geven en tegelijk te zoeken naar verkeersremmende maatregelen die consequent zijn en een evident geheel vormen met sterke ruimtes. Deze ruimtes zijn de aantal grotere open ruimtes langs de Hippodroomstraat.
Het profiel van de weg versmalt wanneer het ruimtelijk profiel breed wordt. Deze punten fungeren als ontspanningsruimtes binnen de ervaringsruimte van de passant.
De grote open ruimte ter hoogte van de Sint-Ritakerk wordt voelbaar gemaakt door een eenvoudige maar consequente aanleg: een rand van bomen en een grasvlak.
Het verkeerskluwen wordt vereenvoudigd.
De dwarse verbindingen via de Julius Sabbestraat naar de Zandbergstraat en Forestier Ingelramstraat worden doorgeknipt. De parkeerplaatsen worden gegroepeerd in een aantal dwarse parkeerhavens aan de rand van de open ruimte. Ter hoogte van de Sint-Ritakerk is er een zone 30. Dit regime correspondeert met het smallere profiel van de weg en wordt afgedwongen door slimme verkeerslichten. De Sint-Ritakerk vormt een landmark in de open ruimte.
De open ruimte biedt tal van mogelijkheden aan de buurt, de school, het centrum voor verstandelijk gehandicapten, de parochie, de jeugdverenigingen.