De Vlinderdreef te Moerbeke
nieuwbouw en renovatie van een gemeentelijke basisschool

opdrachtgever Gemeente Moerbeke
ontwerpteam TV urbain architectencollectief + MOTIEF architecten
datum 2013
status kandidatuurstelling - niet weerhouden

ruggegraat
Het team ging in functie van het ontwikkelen van een ruggegraat voor het geheel van de school op zoek naar de bestaande structuur van de school. Daarbij is gestoten op het bestaande gangensysteem met daaraan gekoppelde klassen. Het is een vrij eenvoudig en duidelijk systeem waarop verder kan gebouwd worden en dat kan worden versterkt. Er wordt voorgesteld om de nieuwbouw kleuterschool op dit bestaande systeem van verbindingen te laten aansluiten.
Opdat de school niet van het pad langs het oude spoorwegtracé zou worden afgesloten, wordt
voorgesteld om de openingen tussen de gebouwen niet dicht te zetten maar ze waar mogelijk te
openen. De gebouwen kunnen nog steeds verbonden blijven via een luifel.

poort, muur, grens
Ter hoogte van het oude spoortracé wordt gezocht naar begrenzing van het schooldomein die de
nodige veiligheid garandeert doch de school maximaal deel laat zijn van de groene omgeving. De
oplossing wordt gezocht in een landschappelijke begrenzing, een zogenaamde ha-ha.
De ha-ha maakt gebruik van de reeds aanwezige gracht.

‘maffe’ plekken
De positie van het podium (bij turnzaal/refter) is bijzonder. Het is een ruimte die hoger ligt dan de speelkoer en de straat. Door het voorzien van openingen naar de speelkoer (en de straat) kan er een interessante dialoog ontstaan en kan deze ruimte ook nuttig door de school worden gebruikt (podiumklas) wanneer het podium niet voor voorstellingen wordt gebruikt. Bovenop de backstage wordt de extra evacuatie van het klassenblok B voorzien. Deze evacuatieruimte kan ook dienst doen als buitenklas. Het open lucht theater bevindt zich op de grens tussen het schooldomein en de publieke ruimte, een interessante plek in het groen.

open of brede school
Er is de ambitie om bepaalde voorzieningen voor een breder publiek en buiten de schooluren open te stellen, de idee van de open of brede school.
De school wil geen gesloten burcht zijn maar wil een rol spelen in het gemeenschapsleven van de omgeving. De ontwikkeling van een brede school vraagt een belangrijke ontwerpaandacht.
Het concept van de open en brede school staat immers niet gelijk aan het open stellen van de volledige school. De idee impliceert juist dat men op een doordachte manier de infrastructuur kan beheren. De gebouwen en het terrein moeten zodanig zijn gezoneerd dat bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld met duurdere onderwijsinfrastructuur) afsluitbaar zijn, terwijl andere gradueel worden opengesteld.

groene omgeving en open ruimte
De open ruimte bepaalt steeds meer de kwaliteit van een school. Daarom willen we met ons voorstel ook de versnippering van de open ruimte tegengaan en de bestaande structuur versterken.
Verharde speelterreinen. Pleinen van de school. Maar ook het groen!
Groen op school is een belangrijk element voor de rust en het welbevinden – voor het gemoedelijke karakter van een dorpsschool. Het groen langs het fietspad wordt maximaal benut. In overleg met het bestuur kan men er diverse programma-onderdelen ontwikkelen: open lucht theater in het groen, bosje, groene speelplaats, speeltuin (voor opvang ea.), gazon, bosje, moestuin, kippenweide, ….

vlekkenplan